Czy na uzdrowienie oświaty jest już za późno?

 • Dzień 1
 •  
 • 11.10.2023 r.
 •  
 • Godzi­na: 12:30 – 13:50
 •  
 • Finan­so­wa­nie i zarzą­dza­nie w oświacie
 • dłu­go­fa­lo­we skut­ki nie­do­fi­nan­so­wa­nia oświa­ty – co nas cze­ka w przyszłości?
 • bra­ki kadro­we wśród nauczy­cie­li będą się pogłę­biać? Chęt­nych do nauki w zawo­dzie brakuje.
 • pen­sje nauczy­cie­li gonią pła­cę minimalną
 • czy kolej­na refor­ma oświa­ty coś zmieni?

Mode­ra­tor

Avatar

Marek Król

Eks­pert oświa­to­wy, Urząd Mia­sta Łuków

Pre­le­gen­ci

Avatar

Justyna Łempicka

Dyrek­tor, Szko­ła pod­sta­wo­wa im. Papie­ża Jana Paw­ła II w Blochach

Dorota Cieślik

Zastęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm

Avatar

Dagmara Rucińska

Pre­zes, Nie­za­leż­ny Zwią­zek Zawo­do­wy Oświa­ta Pol­ska, Rad­na Gmi­ny Piaski

Elżbieta Rabenda

Eks­pert Oświatowy

Grażyna Burek

Zastęp­ca Naczel­ni­ka Wydzia­łu Edu­ka­cji i Spor­tu, Urząd Mia­sta Katowice

Avatar

Aneta Korycińska

Polo­nist­ka, “Baba od polskiego”