Tag: Young Adult

24.11. | Warszawa | Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

Mia­łam pre­lek­cję o lite­ra­tu­rze Young Adult 

16.11. Festiwal Literatury dla Dzieci | Kraków

Kon­fe­ren­cja dla nauczy­cie­li i biblio­te­ka­rzy, na któ­rej mówi­łam o książ­kach Young Adult

05.10. Gdańsk. Festiwal Literatury dla Dzieci – wystąpienie konferencyjne pt. Young Adult nie tylko dla młodych!

Festi­wal i kon­fe­ren­cja – zapisz się już dziś (za darmo) 

Stan splątania” literatura Young Adult, którą docenią dorośli

Książ­ka z kate­go­rii YA, któ­rą doce­nią nauczy­cie­le i rodzice

OSDW AZYMUT: Young Adult w bibliotece. Warsztaty z Babą od polskiego [NAGRANIE WEBINARIUM]

Nagra­nie webi­na­ru o lite­ra­tu­rze Young Adult

Wybor​cza​.pl | artykuł Edyty Zielińskiej-Dao Quy: Czy to dobrze, że nastolatkowie dużo czytają, skoro czytają “Rodzinę Monet”?

mia­łam oka­zję zabrać głos w dyskusji

Rodzina Monet” nie jest książką dla dziewięcioletniego dziecka!

Książ­ka powin­na być czy­ta­na przez oso­by 16+ – we wpi­sie wyjaśniam. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep