Będzie tu dziś dużo zdjęć ze zlo­tu polo­ni­stycz­ne­go, któ­ry dla nie­po­zna­ki nazy­wa się Uro­czy­stym Kon­gre­sem Polo­ni­stów i Bibliotekarzy. 
Jestem wdzięcz­na za wszyst­kie roz­mo­wy – doda­ją skrzy­deł. Ta wymia­na ener­gii wśród ludzi o podob­nych zain­te­re­so­wa­niach, mówią­cych o trud­no­ściach i rado­ściach pra­cy polo­ni­stycz­nej i biblio­tecz­nej, to coś, na co napraw­dę cze­ka­łam. I cho­ciaż byłam tam, by wygło­sić pre­lek­cje o Young Adult, oraz wysłu­chać innych wystą­pień (Facet­ka od pola­ka Kata­rzy­na Włod­kow­ska Facet­ka od pola­ka Kata­rzy­na Włod­kow­ska ma świet­ne pomy­sły na wyko­rzy­sta­nie sztucz­nej inte­li­gen­cji w pra­cy polo­ni­stycz­nej i napraw­dę myśla­łam, że znam to wszyst­ko, ale się myli­łam), to naj­cie­ka­wiej dzie­je się wte­dy, gdy może­my po pro­stu ze sobą porozmawiać. 
Dzię­ku­ję za każ­de wspól­ne zdję­cie, za wysłu­cha­nie moich sło­wo­to­ków, za infor­ma­cje o tym, że mate­ria­ły z mojej stro­ny są przy­dat­ne (ale jeśli są w nich błę­dy, to też będę wdzięcz­na za informacje!). 
Mam teraz tyle ener­gii, że chy­ba wykorkuję 😛