Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Wstęp (wprowadzenie):

Sztu­ka jako narzę­dzie poro­zu­mie­nia mię­dzy ludź­mi to temat, któ­ry moż­na inter­pre­to­wać na wie­le spo­so­bów. W ska­li makro two­rzy ona poro­zu­mie­nie, ponie­waż pozwa­la stwo­rzyć pew­ne spój­ne zało­że­nia teo­re­tycz­ne, któ­re następ­nie defi­niu­ją ide­ały całych poko­leń (jak np. poko­le­nia roman­ty­ków czy pozy­ty­wi­stów). W ska­li mikro nato­miast sztu­ka może słu­żyć wyra­że­niu wspól­nych celów mniej­szej licz­by ludzi – już nie całych gene­ra­cji, lecz poszcze­gól­nych jednostek.

Rozwinięcie („Madame”):

Anto­ni Libe­ra w „Mada­me” przed­sta­wił sztu­kę jako sym­bol wyzwo­le­nia, któ­ry wyra­ża pra­gnie­nie wol­no­ści poszcze­gól­nych jed­no­stek. Ta sfe­ra kul­tu­ry łączy ludzi, któ­rzy czu­ją się uwię­zie­ni i ucie­mię­że­ni tam, gdzie przy­szło im żyć. Boha­te­rem jest uzdol­nio­ny nauko­wo i arty­stycz­nie matu­rzy­sta, któ­ry nawią­że inte­lek­tu­al­ną więź z nauczy­ciel­ką języ­ka fran­cu­skie­go, tytu­ło­wą Mada­me. Kobie­ta więk­szość swo­je­go życia spę­dzi­ła za gra­ni­cą, gdzie mia­ła dostęp do dzieł kul­tu­ry nie­do­stęp­nych w Pol­skiej Rzecz­po­spo­li­tej Ludo­wej. W szko­le też wyróż­nia­ła się spo­so­bem pro­wa­dze­nia lek­cji, nie była jak pozo­sta­li nauczy­cie­le, któ­rzy nie pozwa­la­li uczniom myśleć i sami bali się, że w ten spo­sób nie będą wyko­ny­wać pole­ceń służ­bo­wych, że pozwo­lą sobie na zbyt­nie odej­ście od jedynych...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Mada­me” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Sztu­ka jako narzę­dzie poro­zu­mie­nia mię­dzy ludź­mi” na pod­sta­wie „Mada­me” Anto­nie­go Libery.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Madame”

    6,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Mada­me” Anto­nie­go Libe­ry (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?