Tag: matura ustna

najlepszy film do zestawów językowych na maturze

Najlep­szym filmem do zestawów językowych pod­czas matu­ry ust­nej jest “Dzień świra”. To nie mit! Tak jak “Lalkę” moż­na podać wszędzie, tak i ta czarna kome­dia o nauczy­cielu z ner­wicą — może Ci pomóc zdać.  Tytuł: “Dzień świra” Reżyser:…

harmonogram matur 2021

4 maja — matu­ra pod­sta­wowa z języ­ka pol­skiego 10 maja — matu­ra rozsz­er­zona z języ­ka pol­skiego 7–20 maja — matu­ry ustne z języ­ka pol­skiego* *wszyscy liczyli na to, że będą odwołane, ale jeżeli nie będzie ponownego zamknię­cia szkół, to trze­ba szykować się…

funkcja metajęzykowa

FUNKCJA METAJĘZYKOWA(sku­pia się na defin­iowa­niu zasad językowych i jest widocz­na w nauce o języku)  Lao Che, Licz­ba Mno­ga:; “Z języ­ka pol­skiego / Najbliższa i dro­ga / Jest mi licz­ba mno­ga. Licz­ba mnoga,/ bliżej…

funkcja poetycka

FUNKCJA POETYCKA — pole­ga na zwróce­niu uwa­gi na for­mę tek­stu, na sposób ksz­tał­towa­nia i brzmienia komu­nikatu Krzysztof Kamil Baczyńs­ki “By­łeś jak wiel­kie, sta­re drze­wo”: ”By­łeś jak wiel­kie, sta­re drze­wo, / na­ro­dzie mój jak dąb…

funkcja impresywna

FUNKCJA IMPRESYWNA — pod­czas trwa­nia komu­nikacji nadaw­ca w jak­iś sposób wpły­wa na odbior­cę, nakła­nia do wyko­na­nia zada­nia lub chce wpłynąć na poglądy Mowa oscarowa Joaquina Phoenixa: „Myślę, że bard­zo odłączyliśmy się od świa­ta przy­rody. Wielu…

funkcja ekspresywna

FUNKCJA EKSPRESYWNA — tekst przede wszys­tkim przekazu­je emoc­je nadaw­cy, wraże­nie nadaw­cy wobec opowiadanej his­torii lub wobec odbior­cy; autor infor­mu­je o swoich emoc­jach, nas­tro­ju lub poglą­dach Juliusz Słowac­ki, Tes­ta­ment Mój: “Żyłem…

tematy językowe — matura ustna

Jak zdać maturę ust­ną z języ­ka? Poz­naj dobrze te trzy tek­sty kul­tu­ry i na ich pod­staw­ie opracuj zagad­nienia.  1. TEKST — Witold Gom­brow­icz, Fer­dy­durke 2. FILM — Marek Kot­er­s­ki — Dzień świra  3. PRZEMOWA — Olga…

filmy, które warto znać przed maturą

Niedziela przed maturą to czas relak­su — pozwól sobie na odro­bi­e­nie zaległoś­ci fil­mowych. Fanów Net­flixa cieszy fakt, że seri­ale są tek­stem kul­tu­ry, oczy­wiś­cie warto się do nich odwoły­wać, ale nie zaszkodzi Wam też zna­jo­mość klasyków. W weekend…