Wstęp (wprowadzenie):

Ryszard Kapu­ściń­ski w jed­nym z ostat­nich frag­men­tów „Podró­ży z Hero­do­tem” zada­wał pyta­nie o to, „co cią­gnie czło­wie­ka w świat. Cie­ka­wość? Głód prze­żyć? Potrze­ba nie­ustan­ne­go dzi­wie­nia się?”, a następ­nie zauwa­żył, że „czło­wiek, któ­ry prze­sta­je się dzi­wić, jest wydrą­żo­ny, ma wypa­lo­ne ser­ce”. Te sło­wa traf­nie odda­ją sto­su­nek Kapu­ściń­skie­go, naj­wy­bit­niej­sze­go pol­skie­go repor­ta­ży­sty, do odkry­wa­nia świa­ta. Podró­żo­wa­nie było dla nie­go czymś wię­cej niż zwie­dza­niem. On sam, pró­bu­jąc opi­sać spo­sób myśle­nia Hero­do­ta, prze­ka­zy­wał, że podróż to „pró­ba pozna­nia wszyst­kie­go – życia, świa­ta, sie­bie”. Nale­ży zatem uznać, że podró­żo­wa­nie jest dla czło­wie­ka spo­so­bem na pozna­nie i zro­zu­mie­nie zarów­no tego, co go ota­cza, jak i same­go siebie.

Rozwinięcie („Podróże z Herodotem”):

Ryszard Kapu­ściń­ski w „Podró­żach z Hero­do­tem” opi­sał swo­je wspo­mnie­nia i aneg­do­ty z wypraw po kra­jach Azji i Afry­ki, któ­re zaczął odby­wać, mając nie­co ponad 20 lat. Na utwór ten nale­ży jed­nak patrzeć cało­ścio­wo – nie przez pry­zmat kon­kret­nych histo­rii, lecz jako na całość uka­zu­ją­cą wiel­ką pasję podró­żo­wa­nia i chęć odkry­wa­nia tego, co nieznane.

Podró­żo­wa­nie było bowiem dla Kapu­ściń­skie­go przede wszyst­kim aktem mistycz­nym, nie­mal trans­cen­den­tal­nym. W roz­dzia­le „Prze­kro­czyć gra­ni­cę” repor­ta­ży­sta przed­sta­wił histo­rię same­go sie­bie – wyja­śnił, że był „dziec­kiem woj­ny” (jego mło­dość przy­pa­dła na okres II woj­ny świa­to­wej), przez co nie mógł cho­dzić do szko­ły (pro­win­cjo­nal­ne gim­na­zjum nie dzia­ła­ło, a kom­ple­ty były udzie­la­ne tyl­ko w więk­szych mia­stach) i tra­fił na uni­wer­sy­tet raczej z przy­pad­ku, ponie­waż o przy­dzia­le nie decy­do­wa­ły egza­mi­ny wstęp­ne, lecz chłop­skie lub robot­ni­cze pocho­dze­nie. Po ukoń­cze­niu stu­diów Kapu­ściń­ski pod­jął pra­cę w „Sztan­da­rze Mło­dych” – gaze­cie, w któ­rej jeź­dził śla­dem listów nad­sy­ła­nych przez czy­tel­ni­ków. Już wte­dy miał w sobie pasję do pozna­wa­nia tego, co nie­zna­ne. Odczu­wał dreszcz emo­cji zwłasz­cza w wio­skach przygranicznych...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Podró­ży z Hero­do­tem” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Czym dla czło­wie­ka może być podró­żo­wa­nie?” na pod­sta­wie „Podró­ży z Hero­do­tem” Ryszar­da Kapuścińskiego.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Podróże z Herodotem”

    2,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: