Tag: egzaminPage 1 of 4

Józef Mackiewicz – Droga donikąd – streszczenie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Defilady wojskowe w literaturze | KONTEKSTY | MATURA

Dziś z oka­zji wiel­kiej defi­la­dy i Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go – kon­tekst lite­rac­ki z „Egip­cja­ni­na Sinu­he” i „Dzia­dów cz. III”.

RADIO ZET: Zamiast 93 pkt wpisano 39. “Weryfikujcie wyniki matury i egzaminu ósmoklasisty, piszcie odwołania”

Roz­mo­wa z Alek­san­drą Pucułek 

Radio ZET: rozwiązuję na żywo egzamin ósmoklasisty

Pierw­szy w sie­ci klucz odpowiedzi 

Tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty 2023

Egza­min ósmo­kla­si­sty z języ­ka pol­skie­go w 2023 r. za nami! Jakie były tema­ty wypra­co­wań, co zna­la­zło się w teście i jakich odpo­wie­dzi nale­ża­ło udzie­lić? Moje pro­po­zy­cje roz­wią­zań zadań znaj­dzie­cie w roz­mo­wie w Radio Zet poni­żej: https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​K​5​b​y​O​M​g​a​Y0A Jakie były...

Egzamin ósmoklasisty na żywo w Radio​ZET​.pl [23.05.2023 r.]

Pierw­sze roz­wią­za­nia w sieci. 

17.05.2023 | LIVE | ROZWIĄZUJĘ MATURY ROZSZERZONE

Obie for­mu­ły: 2015 i 2023

09.05.2023 |19.00| Matura ustna — odprawa z Babą od polskiego

Pyta­nia jaw­ne i niejawne.
Matu­ra w obu formułach. 

TOK FM: Rozpoczęły się matury. Czy tegoroczny egzamin dojrzałości jest dla Ciebie i Twoich bliskich ważnym tematem rozmów?

Czy matu­ry mają sens?

ONET​.PL: Pierwszy komentarz maturalny

Sprawdź, czy zdasz! Pierw­szy komen­tarz na gorą­co już w Onecie ????

GAZE​TA​.PL: Matura 2023 z Babą od polskiego – Rozwiązujemy arkusze na żywo!

Widzi­my się na stro­nie głów­nej GAZE​TA​.PL już 4 maja!

MATURA? BIORĘ NA ŻYWCA!

Baba opa­no­wu­je Pol­skę: roz­wią­zu­ję matu­rę na żywo i nada­je­my w RADIO ZET, GAZE​TA​.PLPERSPEKTYWY

Do maja coraz mniej czasu, ale z moim pakietem opracowań 110 pytań jawnych na maturę ustną damy radę przygotować się na 100% ????

Mam dla Cie­bie propozycję 

Ważna statystyka dla tegorocznych maturzystów

To ozna­cza, że nie musisz uczyć się tych lek­tur na pamięć od A do Z ????????

Diagnoza CKE z matur próbnych i... moje wnioski z diagnozy

Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła wnio­ski pły­ną­ce z wyni­ków testów, któ­re pisa­li­ście w mar­cu i grud­niu ubie­głe­go roku. 

DARMOWE POWTÓRKI LIVE — TikTok i grupy na FB

LIVE na Tik­Tok: PN-CZW o 21.00
Mate­ria­ły, notat­ki, zapi­sa­ne laj­wy – w gru­pach na FB.

WEBINAR 2023 – pełne przygotowanie do MATURY w nowej formule

Zapra­szam na corocz­ną pigu­łę, bo piguł­ką ona nie będzie, wie­dzy doty­czą­cej egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Omó­wię wszyst­kie ele­men­ty egza­mi­nu i podzie­lę się moimi uwa­ga­mi i meto­da­mi na to, jak zdać go z moż­li­wie naj­wyż­szym wyni­kiem i bez stre­su. Tak! Bo będzie­cie pew­ni, co robić. 

Egzamin ósmoklasisty: pojęcia, które się mylą — trudne słowa

Spis trud­nych pojęć (brzmią podob­nie), któ­rych zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia egzaminu. 

Test diagnostyczny: matura podstawowa w formule 2023 – rozwiązania

Klucz odpo­wie­dzi do testy dia­gno­stycz­ne­go z 12.12.20223 r. 

Warsztaty dla ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie

Pod­su­mo­wa­nie ostat­nich warsz­ta­tów na żywo w tym roku. A Ty chcesz mnie w swo­jej szkole?

Omawiam test diagnostyczny

Nagra­nie reali­zo­wa­ne dla Fun­da­cji Perspektywy. 

MATURA 2023 – nie taka straszna [WYKŁAD]

Godzin­ny wykład, pod­czas któ­re­go wyja­śniam jak roz­wią­zy­wać część z czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem, część teo­re­tycz­no­li­te­rac­ką i jak pisać wypracowanie. 

Nowa matura – nie siej paniki i tak jest już chaos

Orę­dzie o plu­sach i minu­sach egzaminu. 

Nauczyciel – pokorne cielę

Czy strajk nauczy­cie­li coś da?

Jak zdać maturę z polskiego w sierpniu bez znajomości lektur obowiązkowych?

Nie­pe­da­go­gicz­ne, ale pro­ste jak drut. 

KOREPETYCJE w wakacje – zapisy przez Internet

Uru­cho­mi­łam inter­ne­to­we zapi­sy na waka­cyj­ne korepetycje.
Dzia­ła­ją tyl­ko do koń­ca sierp­nia i to jedy­na szan­sa na zaję­cia ze mną, bo w edu­ka­cji dzie­je się takie sza­leń­stwo, że mam już kom­plet na regu­lar­ne zaję­cia w latach szkol­nych 2022/2023 i 2023/2024.

Odwołanie od wyników egzaminu ósmoklasisty 2023 – poradnik krok po kroku

Trzy pro­ste kro­ki — ostat­nia wal­ka na argumenty,

STENTOR i Baba od polskiego: łączymy siły!

Od teraz w Klu­bie Nauczy­cie­la Wydaw­nic­twa STENTOR oraz na stro­nie Wydaw­nic­twa moż­na kupić lub pobrać ZA DARMO moje mate­ria­ły edukacyjne. 

Perspektywy: omawiam dzisiejszy egzamin ósmoklasisty (LIVE)

E8, a na nim “Zemsta”

Perspektywy: maraton maturalny rozpoczęty

Ku pamię­ci, pierw­sza stro­na Perspektyw

Odwołanie od wyników matury 2023 – poradnik krok po kroku

Jak odwo­łać się od matu­ry z pol­skie­go w 2023 r.? Prze­czy­taj zasa­dy i sprawdź ter­mi­ny oraz wnio­ski, któ­re trze­ba wypeł­nić i prze­słać do OKE!

10.05.2022 – LIVE: rozwiązuję arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

No to siup! Roz­wią­zu­ję arkusz matu­ral­ny z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie roz­sze­rzo­nym. Będziesz ze mną?

Przykład opowiadania: napisz opowiadanie, w którym Guślarz wzywa duszę Balladyny

Przy­kład uczniow­skiej pra­cy twór­czej (publi­ku­ję za zgo­dą autorki).

To jest najlepsza praca na świecie! Unoszę się ponad chodnikami

Dosta­łam dzi­siaj tyle miłych słów od tego­rocz­nych matu­rzy­stów i matu­rzy­stek, że aż muszę je zapi­sać, by uwierzyć. 

MATURA 2022 – rozwiązujemy na żywo arkusz z języka polskiego

Oma­wia­my na żywo dzi­siej­szy arkusz matu­ral­ny z języ­ka polskiego.

ODPRAWA przed maturą

Nie umiem pły­wać, a prze­pły­nę­łam za ste­rem koło pod­bie­gu­no­we. Sko­ro mnie się uda­ło, to Ty tę matu­rę zdasz z pal­cem w nosie! 

Empik​.com: Jakie książki warto przeczytać do matury?

Pau­li­na Sta­na­szek stwo­rzy­ła dla EMPIK​.COM listę ksią­żek i pomo­cy do nauki przed egza­mi­nem matu­ral­nym, wła­śnie odkry­łam, że zna­la­złam się w tym zesta­wie­niu! Bar­dzo dzię­ku­ję i zapra­szam do słu­cha­nia pod­ca­stów.  LINK DO ARTYKUŁU

RAPETYTORIUM – najlepsze arkusze maturalne w kraju!

CKE wyj­dą oczy z orbit! Zro­bi­li­śmy to! Zesta­wy matu­ral­ne z angiel­skie­go, pol­skie­go i mate­ma­ty­ki, ale — jak to mówi Mata „nie­zła becz­ka!” — z wyko­rzy­sta­niem tek­stów z pol­skie­go rapu.
Baw­cie się dobrze — tak, jak my ?

WARSZTATYROZPRAWKI NA 100%

Zobacz, jak uczę! 

IDZIE NOWE! Przełom w edukacji

Wszyst­ko wyja­śni się już 13.04!

Materiały z polskiego dla licealistów w serwisie Dlaucz​nia​.pl

Od zawsze marzy­łam o stwo­rze­niu w inter­ne­cie bazy naj­waż­niej­szych infor­ma­cji, któ­re nale­ży opa­no­wać w trak­cie nauki w szko­le śred­niej (liceum, tech­ni­kum). Tre­ści umiesz­cza­ne w pod­ręcz­ni­kach są z regu­ły skom­pli­ko­wa­ne, nato­miast infor­ma­cje w inter­ne­cie (pomi­mo naj­szczer­szych chę­ci autorów)...

Matura ustna – zagadnienia z Biblii z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych Biblii na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia ze „Zbrodni i kary” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Zbrod­ni i kary” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Cze­go moż­na dowie­dzieć się o natu­rze ludz­kiej z lite­ra­tu­ry? Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Zbrod­nia i kara” – matu­ra ust­na 2024.

Perspektywiczna Maturzystka: zmiany w egzaminie maturalnym 2023 i 2024 – mniej lektur, krótsze wypracowania!

Naj­now­sze zmia­ny ogło­szo­ne 25 lute­go 2022r. 

Lektury ósmoklasisty: kompilacja!

Zesta­wie­nie w tabeli. 

Co pomoże mi lepiej pisać?

W jaki spo­sób sobie pomóc?

Jak zaplanowania przygotowania do egzaminu?

Suk­ces – dla każ­de­go zna­czy coś inne­go. Dzi­siaj tro­chę o nim, a wła­ści­wie o planowaniu.
Zapra­szam tak­że do skle­pu po moje pla­ne­ry: www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​s​k​lep

Fałszywe przekonania o uczeniu się

Dzi­siaj chcę zasta­no­wić się z tobą nad fał­szy­wy­mi prze­ko­na­nia­mi o ucze­niu się. Jakie znasz mity? Co nie jest praw­dą, a prze­ka­zy­wa­no ci jako dobrą radę?

Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów “Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wstęp (wpro­wa­dze­nie): Etos rycer­ski to zbiór norm, któ­rych powi­nien prze­strze­gać każ­dy rycerz. Wśród naj­waż­niej­szych zasad wymie­nić moż­na mię­dzy inny­mi: goto­wość do wal­ki (i śmier­ci) w obro­nie ojczy­zny i reli­gii, dobre uro­dze­nie (naj­le­piej w rodzinie...

Perspektywiczna Maturzystka: Jak się uczyć do matury i nie zwariować (YT)

Zapra­szam do obej­rze­nia odcin­ka Per­spek­ty­wicz­nej Matu­rzyst­ki – tym razem i ja mogłam sprze­dać kil­ka trików. 

Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep