Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Zdążyć przed panem bogiem
Han­na Krall – Zdą­żyć przed Panem Bogiem – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zdą­żyć przed Panem Bogiem” Han­ny Krall (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty – 16 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE.

Książ­ka Han­ny Krall „Zdą­żyć przed Panem Bogiem” to repor­taż zbu­do­wa­ny na roz­mo­wie z Mar­kiem Edel­ma­nem – jed­nym z przy­wód­ców powsta­nia w get­cie war­szaw­skim. Czy wiesz, co musisz wie­dzieć do matu­ry? Wszyst­kie opra­co­wa­nia zagad­nień z listy jaw­nej na 2024 i 2025 są dostęp­ne poniżej:

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Zdążyć przed Panem Bogiem”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Zdążyć przed Panem Bogiem”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Zdążyć przed Panem Bogiem”:

 1. Lite­ra­tu­ra fak­tu jako źró­dło wie­dzy o prze­szło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie książ­ki Zdą­żyć przed Panem Bogiem Han­ny Krall. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Świa­dec­two hero­izmu – obraz egzy­sten­cji i wal­ki Żydów w get­cie war­szaw­skim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie książ­ki Zdą­żyć przed Panem Bogiem Han­ny Krall. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Ile jest war­te ludz­kie życie? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie książ­ki Zdą­żyć przed Panem Bogiem Han­ny Krall. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Świat za murem –per­spek­ty­wy życia w oku­po­wa­nej War­sza­wie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie książ­ki Zdą­żyć przed Panem Bogiem Han­ny Krall. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Zagła­da z per­spek­ty­wy świad­ka i uczest­ni­ka wyda­rzeń w get­cie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie książ­ki Zdą­żyć przed Panem Bogiem Han­ny Krall. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Dwie per­spek­ty­wy wyści­gu w wal­ce o życie – wojen­na i powo­jen­na. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie książ­ki Zdą­żyć przed Panem Bogiem Han­ny Krall. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Zdążyć przed panem bogiem
Han­na Krall – Zdą­żyć przed Panem Bogiem – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zdą­żyć przed Panem Bogiem” Han­ny Krall (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty – 16 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?