10,00 VAT

Peł­ne opra­co­wa­nie dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go “Bal­la­dy­na”, a w nim:
stresz­cze­nie dzie­ła oraz infor­ma­cje o auto­rze, tytu­le i jego zna­cze­niu, cza­sie i miej­scu wyda­nia, rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kim, cza­sie i miej­scu akcji, pro­ble­ma­ty­ce, boha­te­rach, kie­run­kach i sty­lach lite­rac­kich, sym­bo­lach, kon­tek­stach. Wszyst­kie infor­ma­cje są opa­trzo­ne wyja­śnie­nia­mi. Plik ma 21 stron. 

Opis

Peł­ne opra­co­wa­nie dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go “Bal­la­dy­na”, a w nim:
stresz­cze­nie dzie­ła oraz infor­ma­cje o auto­rze, tytu­le i jego zna­cze­niu, cza­sie i miej­scu wyda­nia, rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kim, cza­sie i miej­scu akcji, pro­ble­ma­ty­ce, boha­te­rach, kie­run­kach i sty­lach lite­rac­kich, sym­bo­lach, kon­tek­stach. Wszyst­kie infor­ma­cje są opa­trzo­ne wyja­śnie­nia­mi. Plik ma 21 stron.