10,00 VAT

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie, zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron.

Spis tre­ści:
Oda do młodości,
Bal­la­dy i romanse,
Romantyczność,
Świtezianka,
Powrót taty,
Pani Twardowska,
Sone­ty krymskie,
Ste­py akermańskie,
Burza,
Widok gór ze ste­pów Kozłowa,
Pielgrzym,
Dro­ga nad prze­pa­ścią w Czufut-Kale,
Śmierć pułkownika,
Redu­ta Ordo­na. Opo­wia­da­nie adiutanta.

Opis

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie, zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron.

Spis tre­ści:
Oda do młodości,
Bal­la­dy i romanse,
Romantyczność,
Świtezianka,
Powrót taty,
Pani Twardowska,
Sone­ty krymskie,
Ste­py akermańskie,
Burza,
Widok gór ze ste­pów Kozłowa,
Pielgrzym,
Dro­ga nad prze­pa­ścią w Czufut-Kale,
Śmierć pułkownika,
Redu­ta Ordo­na. Opo­wia­da­nie adiutanta.