15,00 VAT

Peł­ne opra­co­wa­nie „Pana Tade­usza”, a w nim:
omó­wie­nie epo­pei, wyja­śnie­nie cech rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kie­go, pro­ble­ma­ty­ka, sym­bo­li­ka, gene­za, tro­py, język, kon­tek­sty, moty­wy, rodza­je bro­ni (wraz z opi­sa­mi), stresz­cze­nie i omó­wie­nie „Epi­lo­gu”. Plik jest tabe­lą na 45 stron. 

Opis

Peł­ne opra­co­wa­nie „Pana Tade­usza”, a w nim:
omó­wie­nie epo­pei, wyja­śnie­nie cech rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kie­go, pro­ble­ma­ty­ka, sym­bo­li­ka, gene­za, tro­py, język, kon­tek­sty, moty­wy, rodza­je bro­ni (wraz z opi­sa­mi), stresz­cze­nie i omó­wie­nie „Epi­lo­gu”. Plik jest tabe­lą na 45 stron.