500,00 VAT

UWAGA! Z dniem 17 lip­ca 2023 r. koń­czę przyj­mo­wa­nie zamówień.

Kom­plek­so­wa pomoc w przy­go­to­wa­niu uza­sad­nie­nia wnio­sku o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów na egza­mi­nie ósmoklasisty.

Opis

UWAGA! Z dniem 17 lipca 2023 r. kończę przyjmowanie zamówień.

Pomo­gę Ci w przej­ściu przez pro­ce­du­rę odwo­ła­nia od wyni­ków egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty z języ­ka polskiego!

Jeśli chcesz uzy­skać moje wspar­cie (jako nauczy­ciel­ka mam doświad­cze­nie w prze­cho­dze­niu przez tę pro­ce­du­rę), słu­żę pomocą!

Po otrzy­ma­niu zdjęć arku­sza egza­mi­na­cyj­ne­go spraw­dzę zasad­ność punk­ta­cji oraz spo­rzą­dzę mery­to­rycz­ne uza­sad­nie­nie wnio­sku o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów, jeśli będą pod­sta­wy do wnie­sie­nia odwołania.

Co musisz zrobić?

  1. zadań zamknię­tych i otwartych
  2. kar­ty odpowiedzi
  3. zasad oce­nia­nia dla egza­mi­na­to­rów (będziesz mieć wgląd do nich pod­czas wizy­ty w OKE)
  • prze­ślij mi infor­ma­cję, czy Two­je dziec­ko ma spe­cy­ficz­ne trud­no­ści w ucze­niu się (od tego zale­ży licz­ba moż­li­wych błę­dów orto­gra­ficz­nych i interpunkcyjnych)
  • po wglą­dzie do pra­cy — natych­miast wyślij mi zdję­cia, abym mogła zorien­to­wać się w pra­cy i pod­po­wie­dzieć, któ­re zada­nia wyma­ga­ją ponow­nej weryfikacji

Uwaga: dokonanie wglądu do pracy i złożenie wniosku o weryfikację liczby punktów nie gwarantuje podniesienia oceny. Oferuję pomoc polegającą na wskazaniu zadań, w których można dostać więcej punktów, jeśli to możliwe, oraz piszę uzasadnienie, ale ostateczny wynik zależy od tego, czy dyrektor OKE uzna naszą argumentację. Gwarantuję sformułowanie wszystkich argumentów, jakie tylko będą możliwe, ale nie mogę zagwarantować zmiany punktacji – takie działanie byłoby nieetyczne i niezgodne z prawdą. W tej ofercie kupujesz kompleksową pomoc w przejściu przez proces odwołania, a nie wyższą punktację. Usługa obejmuje analizę pracy oraz sformułowanie wniosku wtedy, gdy jest to możliwe. Nie przewiduję zwrotu pieniędzy w sytuacji, gdy uzasadnienie zostanie odrzucone.

Naj­częst­sze pytania:

Czy jest sens skła­da­nia poda­nia o wgląd? Zawsze! Po pierw­sze — zoba­czysz, czy na pew­no dobrze oce­nio­no Two­ją pra­cę, po dru­gie — poznasz swo­je błę­dy, a to naj­lep­sza nauka, po trze­cie — będziesz mieć pamiątkę. 

— —  — –

Czy odwo­ła­nia mają sens? W tym tygo­dniu uda­ło mi się obro­nić wie­le prac, nie­któ­re to tyl­ko +1 pkt, ale rekor­dzist­ką jest pra­ca z matu­ry roz­sze­rzo­nej +19 pkt.
— —  — -
Czy zawsze da się pod­wyż­szyć wynik? Nie­ste­ty nie, cza­sa­mi napraw­dę nie ma pod­staw do pod­wa­że­nia oce­ny. Po peł­nej ana­li­zie pra­cy — bar­dzo szcze­gó­ło­wej — oka­zu­je się, że egza­mi­na­to­rzy dobrze przy­zna­li punk­ta­cję. To zwy­kle 110 prac.

— —  —  — –
A czy mogę napi­sać odwo­ła­nie sam/a? Oczy­wi­ście! Sprawdź, w któ­rych kate­go­riach stracił_ś punk­ty, porów­naj swo­je odpo­wie­dzi z tymi, któ­re są w zasa­dach oce­nia­nia i napisz boga­tą argu­men­ta­cję, w któ­rej wyka­żesz błę­dy przy spraw­dza­niu. To zwy­kle pra­ca na wie­le godzin, ale warto! 

— — -
Czy ma Pani czas, by napi­sać moje odwo­ła­nie? Napisz mail, zanim kupisz usłu­gę, bym mogła dać Ci znać, czy na ten dzień nie mam już kom­ple­tu, następ­nie wykup usłu­gę w „skle­pie”- tyl­ko tak zare­zer­wu­jesz ter­min. To bar­dzo wyczer­pu­ją­ce zada­nie, któ­re wyma­ga sku­pie­nia i wie­lu godzin pra­cy przy jed­nym egza­mi­nie, więc cza­sa­mi muszę wyłą­czać moż­li­wość kupo­wa­nia usłu­gi, zwłasz­cza wte­dy, gdy mam już kom­plet klien­tów na dany dzień. Pamię­taj, od chwi­li wglą­du masz tyl­ko 48 h na wysła­nie odwołania. 

— — –

Czy mogą mi obni­żyć punk­ta­cję? Nie! We wnio­sku z odwo­ła­niem piszesz, w któ­rych zada­niach i kate­go­riach doko­na­no pomył­ki i dla­cze­go uwa­żasz, że to pomył­ka i powin­no być X punk­tów, a nie Y. Spraw­dza­ne są zatem tyl­ko te zada­nia i kate­go­rie, w któ­rych wnio­sku­jesz o popra­wę. Na doda­tek, jeśli coś prze­oczo­no — nie jest to Two­ja wina. Ty tu wal­czysz o sie­bie, by nie było oce­nio­ne na Two­ją niekorzyść. 

— — –

Czy to ma sens, gdy rekru­ta­cja do szkół ponad­pod­sta­wo­wych jest już pra­wie zamknię­ta? Oka­zu­je się, że ma. Rodzi­ce cho­dzą i wycho­dzą wszyst­ko. Na doda­tek osta­tecz­na lista przy­ję­tych kształ­tu­je się cza­sa­mi dopie­ro we wrześniu.

Informacje dodatkowe

Data wglą­du

4 lip­ca 2024 r.