300,00 VAT

Kom­plek­so­wa pomoc w przy­go­to­wa­niu uza­sad­nie­nia wnio­sku o wery­fi­ka­cję licz­by punk­tów na egza­mi­nie ósmoklasisty.

Brak w magazynie

Opis

Pomo­gę Ci w przej­ściu przez pro­ce­du­rę odwo­ła­nia od wyni­ków egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty z języ­ka polskiego!

Jeśli chcesz uzy­skać moje wspar­cie (jako nauczy­ciel­ka mam doświad­cze­nie w prze­cho­dze­niu przez tę pro­ce­du­rę), słu­żę pomocą!

Po otrzy­ma­niu zdjęć arku­sza egza­mi­na­cyj­ne­go spraw­dzę zasad­ność punk­ta­cji oraz spo­rzą­dzę mery­to­rycz­ne uza­sad­nie­nie wnio­sku o wery­fi­ka­cję licz­by punktów.

Co musisz zrobić?

  1. zadań zamknię­tych i otwartych
  2. kar­ty odpowiedzi
  3. zasad oce­nia­nia dla egza­mi­na­to­rów (będziesz mieć wgląd do nich pod­czas wizy­ty w OKE)
  • prze­ślij mi infor­ma­cję, czy Two­je dziec­ko ma spe­cy­ficz­ne trud­no­ści w ucze­niu się (od tego zale­ży licz­ba moż­li­wych błę­dów orto­gra­ficz­nych i interpunkcyjnych)
  • po wglą­dzie do pra­cy — natych­miast wyślij mi zdję­cia, abym mogła zorien­to­wać się w pra­cy i pod­po­wie­dzieć, któ­re zada­nia wyma­ga­ją ponow­nej weryfikacji

Uwaga: dokonanie wglądu do pracy i złożenie wniosku o weryfikację liczby punktów nie gwarantuje podniesienia oceny. Oferuję pomoc polegającą na wskazaniu zadań, w których można dostać więcej punktów oraz piszę uzasadnienie, ale ostateczny wynik zależy od tego, czy dyrektor OKE uzna naszą argumentację. Gwarantuję sformułowanie wszystkich argumentów, jakie tylko będą możliwe, ale nie mogę zagwarantować zmiany punktacji – takie działanie byłoby nieetyczne i niezgodne z prawdą. W tej ofercie kupujesz kompleksową pomoc w przejściu przez proces odwołania, a nie wyższą punktację. Nie przewiduję zwrotu pieniędzy w sytuacji, gdy uzasadnienie zostanie odrzucone.