15,99 VAT

Pakiet 40 tema­tów wypra­co­wań zgod­nych ze stan­dar­da­mi na matu­rze pod­sta­wo­wej z języ­ka pol­skie­go w nowej for­mu­le (od 2023). Po zaku­pie dosta­niesz plik PDF.

Opis

Jaki będzie temat wypra­co­wa­nia na matu­rze 2024 z pol­skie­go? Tego nie­ste­ty nie wiem – jeśli szu­kasz odpo­wie­dzi na to pyta­nie, nie­ste­ty muszę Cię rozczarować.

Nie wiem też, z jakiej lek­tu­ry nale­ży się przy­go­to­wać w tym roku.

Wiem natomiast jedno – żeby odnieść sukces i napisać wypracowanie na 100% punktów, trzeba przede wszystkim ćwiczyć pisanie. 

Po co powstał ebook “40 autorskich tematów wypracowań – nowa matura podstawowa”?

Na matu­rze w nowej for­mu­le będziesz mieć do czy­nie­nia z nowym for­ma­tem wypra­co­wa­nia z języ­ka pol­skie­go – Two­im zada­niem będzie usto­sun­ko­wać się do stwier­dze­nia zawar­te­go w pole­ce­niu oraz odnieść się do lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, utwo­ru lite­rac­kie­go i wybra­nych kontekstów.

Aktu­al­nie w inter­ne­cie nie ma zbyt wie­lu tema­tów wypra­co­wań, dla­te­go posta­no­wi­łam przy­go­to­wać wła­sną bazę. W moim ebo­oku znaj­dziesz 40 tema­tów zgod­nych ze stan­dar­da­mi CKE

Dla kogo jest ten produkt?

Pro­dukt jest stwo­rzo­ny zarów­no dla osób pra­gną­cych samo­dziel­nie przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka pol­skie­go, jak i dla nauczy­cie­li poszu­ku­ją­cych cie­ka­wych tema­tów wypra­co­wań do wyko­rzy­sta­nia na swo­ich lekcjach.

Po zaku­pie otrzy­masz dostęp do pli­ku PDF.

Po zaku­pie otrzy­masz link do pobra­nia pro­duk­tu, któ­ry będzie aktyw­ny przez 30 dni. W tym cza­sie nale­ży pobrać pro­dukt i zapi­sać go na wła­snym sprzę­cie (kom­pu­ter, tele­fon, chmura).