14,99

Pro­dukt doty­czy matu­ry w for­mu­le 2015 r. – w 2023 r. przy­da się tyl­ko absol­wen­tom 4‑letniego tech­ni­kum!

Opis

Jaki będzie temat wypra­co­wa­nia na matu­rze 2023 z pol­skie­go? Tego nie­ste­ty nie wiem – jeśli szu­kasz odpo­wie­dzi na to pyta­nie, nie­ste­ty muszę Cię rozczarować.

Nie wiem też, z jakiej lek­tu­ry nale­ży się przy­go­to­wać w tym roku.

Wiem natomiast jedno – żeby odnieść sukces i napisać wypracowanie na 100% punktów, trzeba przede wszystkim ćwiczyć pisanie. 

Zda­ję sobie spra­wę z tego, że pisa­nie wypra­co­wań na okle­pa­ne tema­ty z CKE jest nud­ne – za każ­dym razem trze­ba czy­tać frag­ment tek­stu z lek­tu­ry, a potem uda­wać zain­te­re­so­wa­nie wyima­gi­no­wa­nym tema­tem. W tema­tach z zeszło­rocz­nych matur nie ma tego cze­goś – bra­ku­je im bły­sku i polo­tu, a pod­czas pisa­nia, zamiast czuć, że odkry­wasz nowe hory­zon­ty, po pro­stu czu­jesz, że musisz wymę­czyć tych 250 słów.

Dla­te­go wła­śnie przy­go­to­wa­łam coś spe­cjal­ne­go – ebo­ok z autor­ski­mi tema­ta­mi do samo­dziel­ne­go opra­co­wa­nia. Z doświad­cze­nia wiem, że oso­by uczniow­skie naj­chęt­niej piszą na te tema­ty, któ­re je interesują. 


Uwaga: ten e‑book przyda się wyłącznie osobom, które w maju 2023 będą pisać maturę po 4‑letnim technikum!


W zeszy­cie ćwi­czeń znaj­dziesz 30 tema­tów na pod­sta­wie tego, co napraw­dę interesujące:

  • książ­ki „Ja i moje przy­ja­ciół­ki idiot­ki” i pod­ca­stu Asi Oku­niew­skiej (publicz­nie raz jesz­cze ser­decz­nie dzię­ku­ję za zgo­dę na udział w tym przedsięwzięciu!)
  • książ­ki Bzy Psz­czół­kow­skiej „Prze­zro­czy­sta krew – zapi­ski z tra­sy” (Tobie rów­nież dzię­ku­ję za pozwo­le­nie na wyko­rzy­sta­nie tekstu!)
  • copy­past
  • pio­se­nek
  • memów
  • fil­mów na YouTube
Myślisz, że to niemożliwe, aby napisać wypracowanie na podstawie tekstów kultury, a nie tekstów literackich? W takim razie podejmij się mojego wyzwania!

Ebo­ok liczy 50 stron i zawie­ra 30 tema­tów wypra­co­wań: 15 tema­tów do roz­praw­ki pro­ble­mo­wej i 15 tema­tów do inter­pre­ta­cji wiersza.

Czy dzię­ki nie­mu nauczysz się pisać? Jestem prze­ko­na­na, że jak naj­bar­dziej! Znacz­nie łatwiej ćwi­czyć mecha­nicz­ną czyn­ność, jaką jest pisa­nie wypra­co­wań matu­ral­nych, na inte­re­su­ją­cym mate­ria­le ćwi­cze­nio­wym. Moje tema­ty mają za zada­nie uatrak­cyj­nić sam pro­ces pisa­nia i szy­ko­wa­nia argu­men­ta­cji – a to, jak pora­dzisz sobie z reali­za­cją tema­tu, zale­ży wyłącz­nie od Ciebie!