Pro­mo­cja!

129,99 VAT

Brak w magazynie

Opis

Zestaw matu­ra 2022, czy­li pełen pakiet przy­go­to­wa­nych prze­ze mnie mate­ria­łów, któ­re pozwo­lą Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do zbli­ża­ją­ce­go się egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym. Pakiet skła­da się ze wszyst­kich pro­duk­tów, któ­re ofe­ru­ję w swo­im skle­pie. Po zaku­pie otrzymasz:

  • Ebo­ok “Jak pisać – matu­ra podstawowa”
  • Webi­nar matu­ra 2022
  • Ebo­ok “Jak napi­sać stresz­cze­nie tekstu?”
  • Ebo­ok “30 autor­skich tema­tów wypra­co­wań – matu­ra pod­sta­wo­wa 2022”
  • Ebo­ok “30 autor­skich tema­tów wypra­co­wań – matu­ra roz­sze­rzo­na 2022”
  • Plan­sze przy­go­to­wu­ją­ce do egza­mi­nu maturalnego
  • Klucz dostę­pu do ćwi­czeń interaktywnych
  • Pla­ner matu­ra 2022

Cena pro­duk­tów kupo­wa­nych oddziel­nie to 183,84 zł, co ozna­cza, że pakiet kupu­jesz taniej aż o 29%!