59,99 VAT

E‑book zawie­ra­ją­cy naj­waż­niej­sze pora­dy dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry z języ­ka pol­skie­go w sta­rej for­mu­le. Po doko­na­niu płat­no­ści otrzy­masz plik PDF z dostę­pem do e‑booka.
Pro­dukt doty­czy matu­ry w for­mu­le 2015 r. – w 2023 r. przy­da się tyl­ko absol­wen­tom 4‑letniego tech­ni­kum!

Opis

Jak pisać wypra­co­wa­nia matu­ral­ne? Czy ist­nie­ją uni­wer­sal­ne pora­dy, dzię­ki któ­rym moż­na w krót­kim cza­sie nauczyć się pisać ide­al­ne roz­praw­ki lub inter­pre­ta­cje wiersza?

Od zawsze powta­rzam, że pod­sta­wą jest regu­lar­ne pisa­nie – tyl­ko pod­czas samo­dziel­nej pra­cy nad roz­praw­ką możesz nauczyć się for­mu­ło­wać argu­men­ty tak, aby uzy­skać mak­si­mum punktów.

Wiem jed­nak, że czę­sto poja­wia­ją się licz­ne pro­ble­my i wąt­pli­wo­ści, dla­te­go powstał e‑book „Jak pisać? Matu­ra pod­sta­wo­wa”, dzię­ki któ­re­mu przy­go­tu­jesz się do matu­ry z języ­ka pol­skie­go w for­mu­le 2015.

Uwaga: ten e‑book przyda się wyłącznie osobom, które w maju 2023 będą pisać maturę po 4‑letnim technikum!

Czego nauczysz się dzięki mojemu poradnikowi pisania wypracowań maturalnych?

Bazu­jąc na wła­snych doświad­cze­niach, zebra­łam naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce matu­ry z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym. W liczą­cej 96 stron książ­ce poka­zu­ję m.in. autor­ski sche­mat pisa­nia wypra­co­wań, a tak­że opo­wia­dam o tym, jak przy­go­to­wać plan pra­cy, czym powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się wstęp oraz jak wpro­wa­dzać cyta­ty meto­dą „na kanapkę”.

Poza tym przygotowałam coś jeszcze – kilka przydatnych elementów, które pozwolą ci nauczyć się pisać wypracowania idealne:

  • Pod­gląd dobrych prac – wzor­co­we wypra­co­wa­nia wraz z wyja­śnie­niem, w jaki spo­sób powsta­ła pra­ca (i z logicz­nym podzia­łem tre­ści zgod­nie z moim schematem)
  • Mate­ria­ły do wydru­ko­wa­nia – plan wypra­co­wa­nia i tabe­la roz­pra­wek, z któ­rej możesz sko­rzy­stać za każ­dym razem, gdy piszesz swo­ją pra­cę (wystar­czy wydru­ko­wać i wpi­sy­wać w tabe­li kolej­ne zda­nia, a będziesz mieć pew­ność, że nic ci nie umknie)
  • Zestaw ćwi­czeń przy­go­to­wu­ją­cych do pisa­nia roz­praw­ki lub interpretacji
  • 4 autor­skie tema­ty wypra­co­wań – 2 inte­re­su­ją­ce tema­ty roz­pra­wek i 2 wier­sze do inter­pre­ta­cji. Jakie? To nie­spo­dzian­ka! Powiem tyl­ko, że zawar­łam m.in. frag­ment książ­ki zna­nej pod­ca­ster­ki (dzię­ku­ję za zgo­dę!) i… mem – w koń­cu to tekst kul­tu­ry, któ­ry rów­nież moż­na pod­dać analizie!

Dodat­ko­wo przy zaku­pie e‑booka dosta­jesz klucz dostę­pu do ćwi­czeń inte­rak­tyw­nych (pro­dukt jest do kupie­nia tak­że oddziel­nie na stro­nie – jeśli kupu­jesz e‑book, ten pro­dukt dosta­jesz w gratisie)

Po dokonaniu płatności otrzymasz plik PDF z dostępem do e‑booka.

Możesz korzy­stać na swój uży­tek z mojej książ­ki tak, jak ci wygod­nie. Zachę­cam jed­nak do ogra­ni­cze­nia ilo­ści dru­ko­wa­ne­go papie­ru – zamiast dru­ko­wać cały e‑book, po pro­stu wydru­kuj stro­ny, po któ­rych chcesz pisać. Pla­ne­ta ci za to nie podzię­ku­je, ale ja – jak najbardziej!

Wszyst­kie pra­wa zastrze­żo­ne, roz­po­wszech­nia­nie e‑booka „Jak pisać – Matu­ra pod­sta­wo­wa” w cało­ści lub frag­men­tach bez zgo­dy wydaw­cy jest zabronione.

E‑book „Jak pisać? Matu­ra pod­sta­wo­wa”:
Autor­ka: Ane­ta Kory­ciń­ska
Redak­tor: Jan Bro­żek
Typ pli­ku: PDF
Licz­ba stron: 96
Wydaw­ca: KORHOUSE Ane­ta Kory­ciń­ska
Miej­sce wyda­nia: War­sza­wa
Rok wyda­nia: 2021
Numer ISBN publi­ka­cji: 978−83−962747−0−0