88,97 VAT

Brak w magazynie

Opis

Zestaw ósmo­kla­si­sty 2022, czy­li pełen pakiet przy­go­to­wa­nych prze­ze mnie mate­ria­łów, któ­re pozwo­lą Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do zbli­ża­ją­ce­go się egza­mi­nu. Pakiet skła­da się ze wszyst­kich pro­duk­tów, któ­re ofe­ru­ję w swo­im skle­pie. Po zaku­pie otrzymasz:

  • Webi­nar egza­min ósmo­kla­si­sty 2022
  • Pla­ner egza­min ósmo­kla­si­sty 2022
  • Ebo­ok “20 tema­tów wypra­co­wań na egza­min ósmoklasisty”
  • Plan­sze przy­go­to­wu­ją­ce do egza­mi­nu ósmoklasisty

Cena pro­duk­tów kupo­wa­nych oddziel­nie to 88,97 zł, co ozna­cza, że pakiet kupu­jesz taniej aż o 21%!