10,00 VAT

Peł­ne opra­co­wa­nie „Sone­tów krym­skich”, a w nim:
omó­wie­nie cyklu i każ­de­go sone­tu, wyja­śnie­nie cech rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kie­go, pro­ble­ma­ty­ka, sym­bo­li­ka, gene­za, tro­py, kon­tek­sty, moty­wy. Plik ma 14 stron. 

Opis

Peł­ne opra­co­wa­nie „Sone­tów krym­skich”, a w nim:
omó­wie­nie cyklu i każ­de­go sone­tu, wyja­śnie­nie cech rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kie­go, pro­ble­ma­ty­ka, sym­bo­li­ka, gene­za, tro­py, kon­tek­sty, moty­wy. Plik ma 14 stron.