10,00 VAT

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Jana Kocha­now­skie­go, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 11 stron.

Spis tre­ści:
Pieśń świę­to­jań­ska o Sobótce,
Pieśń XXV „Cze­go chcesz od nas Panie”,
Pieśń III z ksiąg II „Nie wierz Fortunie”,
Pieśń IX z ksiąg II „Nie porzu­caj nadzieję”,
Pieśń XIV z ksiąg II „Wy, któ­rzy pospo­li­tą rze­czą władacie”,
Pieśń V „Pieśń o spu­sto­sze­niu Podola”,
Pieśń XIX „Pieśń o dobrej sławie”,
Pieśń XXIV „Nie­zwy­kłym i nie leda pió­rem opatrzony”,
„Do fraszek”,
„Na młodość”,
„Na lipę”,
„Na dom w Czarnolesie”,
„O życiu ludzkim”,
„Na zdrowie”,
Tren I,
Tren V,
Tren VII,
Tren VIII,
Tren IX,
Tren X,
Tren XI,
Tren XIX.

Opis

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Jana Kocha­now­skie­go, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 11 stron.

Spis tre­ści:
Pieśń świę­to­jań­ska o Sobótce,
Pieśń XXV „Cze­go chcesz od nas Panie”,
Pieśń III z ksiąg II „Nie wierz Fortunie”,
Pieśń IX z ksiąg II „Nie porzu­caj nadzieję”,
Pieśń XIV z ksiąg II „Wy, któ­rzy pospo­li­tą rze­czą władacie”,
Pieśń V „Pieśń o spu­sto­sze­niu Podola”,
Pieśń XIX „Pieśń o dobrej sławie”,
Pieśń XXIV „Nie­zwy­kłym i nie leda pió­rem opatrzony”,
„Do fraszek”,
„Na młodość”,
„Na lipę”,
„Na dom w Czarnolesie”,
„O życiu ludzkim”,
„Na zdrowie”,
Tren I,
Tren V,
Tren VII,
Tren VIII,
Tren IX,
Tren X,
Tren XI,
Tren XIX.