Tag: lektury

LIVE FEMINOTEKI: uwrażliwianie na przemoc s&ksualną na lekcjach języka polskiego

10.09.2022 godz. 17.00 Live na IG Feminoteki

Powtórka z lektur - przed E8

Lista ćwiczeń i linków do powtórki z lektur obowiązkowych.

Materiały z polskiego dla licealistów w serwisie Dlaucz​nia​.pl

Od zawsze marzy­łam o stwo­rze­niu w inter­ne­cie bazy naj­waż­niej­szych infor­ma­cji, któ­re nale­ży opa­no­wać w trak­cie nauki w szko­le śred­niej (liceum, tech­ni­kum). Tre­ści umiesz­cza­ne w pod­ręcz­ni­kach są z regu­ły skom­pli­ko­wa­ne, nato­miast infor­ma­cje w inter­ne­cie (pomi­mo naj­szczer­szych chę­ci autorów)...

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce – 11 lutego!

Z tej oka­zji zachę­cam do wzię­cia udzia­łu w dar­mo­wym warsz­ta­cie o Superbohaterkach! 

Czy jest sens czytać lektury szkolne?

23.10.2021 – webinar dla osób zdających egzamin ósmoklasisty

Dosko­na­le wiem, że przed tym pierw­szym waż­nym spraw­dzia­nem wie­dzy poja­wia się mnó­stwo pytań – a odpo­wie­dzi jest jak na lekar­stwo. Co roku przy­go­to­wu­ję kil­ka­na­ście osób do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, dla­te­go wiem dosko­na­le, jak się uczyć, aby osią­gnąć sukces.

Lista lektur: egzamin ósmoklasisty 2022

Tak stra­szy­li, a zro­bi­li w koń­cu tak samo, jak było.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z opowiadania “Profesor Andrews w Warszawie” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z opo­wia­da­nia “Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Miejsca” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Miej­sca” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Katedry” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kate­dry” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Górą Edek” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Górą Edek” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z opowiadań z tomu “Raport o stanie wojennym” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Rapor­tu o sta­nie wojen­nym” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Tanga” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Tan­ga” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Roku 1984” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Roku 1984” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Dżumy” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dżu­my” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia ze “Zdążyć przed Panem Bogiem” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Zdą­żyć przed Panem Bogiem” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Innego świata” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Inne­go świa­ta” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Ludzi, którzy szli” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Ludzi, któ­rzy szli” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Proszę państwa do gazu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pro­szę pań­stwa do gazu” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Przedwiośnia” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Przed­wio­śnia” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Wesela” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Wese­la” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia ze “Zbrodni i kary” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Zbrod­ni i kary” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Potopu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Poto­pu” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Gloria victis” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Glo­ria vic­tis” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Lalki” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Lal­ki” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Kordiana” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kor­dia­na” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Balladyny” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Bal­la­dy­ny” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Dziadów cz. III” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dzia­dów cz. III” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Dziadów cz. II” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dzia­dów cz. II” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Pana Tadeusza” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pana Tade­usza” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Konrada Wallenroda” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kon­ra­da Wal­len­ro­da” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z bajek Ignacego Krasickiego z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z bajek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia ze “Skąpca” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Skąp­ca” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Makbeta” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Mak­be­ta” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Pamiętników” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pamięt­ni­ków” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Kazań sejmowych” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kazań sej­mo­wych” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Kazań sejmowych” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kazań sej­mo­wych” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Odprawy posłów greckich” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Odpra­wy posłów grec­kich” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Boskiej komedii” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Boskiej kome­dii” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Kroniki polskiej” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kro­ni­ki pol­skiej” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Pieśni o Rolandzie” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pie­śni o Rolan­dzie” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Roz­mo­wy Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Legendy o świętym Aleksym” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Legen­dy o świę­tym Alek­sym” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Antygony” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Anty­go­ny” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Iliady” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Ilia­dy” Home­ra na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z Mitologii z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z Biblii z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z Biblii na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura 2023 – egzamin ustny z języka polskiego (zasady)

W nowej for­mu­le matu­ry z języ­ka pol­skie­go egza­min ust­ny dzie­li się na trzy czę­ści: pyta­nie z puli pytań jaw­nych pyta­nie z puli pytań nie­jaw­nych roz­mo­wa z komi­sją Podob­nie jak we wcze­śniej­szych latach, egza­min roz­po­czy­na się...

Przegląd Tygodnia: Co dopisać do listy lektur, a co skreślić

📚W naj­now­szym nume­rze „Tygo­dnik Prze­gląd” mia­łam oka­zję poma­rzyć o zmia­nach w liście lek­tur.A ty co byś dopi­sał_, a co skreślił_?

Wesele” Stanisław Wyspiański

notat­ki z lek­tu­ry, omó­wie­nie sym­bo­li­ki, posta­ci, gene­zy i “Plot­ki o Weselu”. 

Artysta – Sławomir Mrożek

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Śmierć pułkownika – Adam Mickiewicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Reduta Ordona – Adam Mickiewicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Zemsta — Aleksander Fredro

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Balladyna – Juliusz Słowacki

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

QUIZ — autorzy i tytuły lektur obowiązkowych [Kahoot!]

Quiz – egza­min ósmo­kla­si­sty – auto­rzy, tytu­ły, gatunki 

Syzyfowe prace – Stefan Żeromski

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

lektury obowiązkowe do egzaminu ósmoklasisty

Kocha­now­ski – Tre­ny I, V, VIIVIII Kocha­now­ski – frasz­ka Na lipę Kra­sic­ki – Żona mod­na Mic­kie­wicz – Ste­py aker­mań­skie Mic­kie­wicz – Świ­te­zian­ka Mic­kie­wicz – Redu­ta Ordo­na Mic­kie­wicz – Śmierć pułkownika...