Tag: lekturyPage 1 of 2

TVP 3 Warszawa „Warszawski Dzień”: O tym, dlaczego lektury nie zachęcają do czytania, ale młodzi czytają i to więcej niż ich rodzice

Jeśli nie lek­tu­ry, to co?

WEBINAR 2023 – pełne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Ponad 3h, kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmoklasisty

Jacek Dukaj – Katedra – streszczenie i omówienie

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie „Kate­dry”

Stefan Żeromski: „Rozdziobią nas kruki, wrony…”

Omó­wie­nie lek­tu­ry: “Roz­dzio­bią nas kru­ki, wro­ny…” Ste­fa­na Żeromskiego

Chillizet | Tomasz Śliwiński “Na chilloucie”: jak zachęcać dzieci i młodzież do czytania?

Czy da się zachę­cić je jesz­cze do czy­ta­nia kla­sy­ki literatury? 

Pan Tadeusz” to nie “Psi patrol”

To już pra­wie dwa mie­sią­ce wał­ko­wa­nia nie­mal na każ­dej lek­cji indy­wi­du­al­nej “Pana Tade­usza” i zaczy­nam mieć odru­chy wymiot­ne. Mło­dzi ludzie czy­ta­ją i nie rozu­mie­ją. Czy to ich wina? Nie. Nie zna­ją takiej for­my lite­rac­kiej, mało czy­ta­ją poezji w tak mło­dym wie­ku, dziś ćwi­czy się inne umiejętności. 

LIVE FEMINOTEKI: uwrażliwianie na przemoc s&ksualną na lekcjach języka polskiego

10.09.2022 godz. 17.00 Live na IG Feminoteki

Powtórka z lektur - przed E8

Lista ćwiczeń i linków do powtórki z lektur obowiązkowych.

Materiały z polskiego dla licealistów w serwisie Dlaucz​nia​.pl

Od zawsze marzy­łam o stwo­rze­niu w inter­ne­cie bazy naj­waż­niej­szych infor­ma­cji, któ­re nale­ży opa­no­wać w trak­cie nauki w szko­le śred­niej (liceum, tech­ni­kum). Tre­ści umiesz­cza­ne w pod­ręcz­ni­kach są z regu­ły skom­pli­ko­wa­ne, nato­miast infor­ma­cje w inter­ne­cie (pomi­mo naj­szczer­szych chę­ci autorów)...

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce – 11 lutego!

Z tej oka­zji zachę­cam do wzię­cia udzia­łu w dar­mo­wym warsz­ta­cie o Superbohaterkach! 

Czy jest sens czytać lektury szkolne?

23.10.2021 – webinar dla osób zdających egzamin ósmoklasisty

Dosko­na­le wiem, że przed tym pierw­szym waż­nym spraw­dzia­nem wie­dzy poja­wia się mnó­stwo pytań – a odpo­wie­dzi jest jak na lekar­stwo. Co roku przy­go­to­wu­ję kil­ka­na­ście osób do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, dla­te­go wiem dosko­na­le, jak się uczyć, aby osią­gnąć sukces.

Lista lektur: egzamin ósmoklasisty 2022

Tak stra­szy­li, a zro­bi­li w koń­cu tak samo, jak było.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z opowiadania “Profesor Andrews w Warszawie” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z opo­wia­da­nia “Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Miejsca” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Miej­sca” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Katedry” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kate­dry” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Górą Edek” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Górą Edek” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z opowiadań z tomu “Raport o stanie wojennym” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Rapor­tu o sta­nie wojen­nym” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z opowiadań z tomu “Raport o stanie wojennym” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Rapor­tu o sta­nie wojen­nym” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Tanga” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Tan­ga” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Tanga” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Tan­ga” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Roku 1984” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Roku 1984” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Roku 1984” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Roku 1984” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Dżumy” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dżu­my” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Dżumy” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dżu­my” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia ze “Zdążyć przed Panem Bogiem” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Zdą­żyć przed Panem Bogiem” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia ze “Zdążyć przed Panem Bogiem” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Zdą­żyć przed Panem Bogiem” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Innego świata” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Inne­go świa­ta” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Innego świata” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Inne­go świa­ta” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Ludzi, którzy szli” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Ludzi, któ­rzy szli” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Ludzi, którzy szli” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Ludzi, któ­rzy szli” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Proszę państwa do gazu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pro­szę pań­stwa do gazu” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Proszę państwa do gazu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pro­szę pań­stwa do gazu” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Przedwiośnia” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Przed­wio­śnia” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Przedwiośnia” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Przed­wio­śnia” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Wesela” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Wese­la” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia ze “Zbrodni i kary” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Zbrod­ni i kary” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Potopu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Poto­pu” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Potopu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Poto­pu” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Gloria victis” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Glo­ria vic­tis” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Lalki” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Lal­ki” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Lalki” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Lal­ki” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Kordiana” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kor­dia­na” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Kordiana” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kor­dia­na” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Balladyny” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Bal­la­dy­ny” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Balladyny” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Bal­la­dy­ny” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Dziadów cz. III” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dzia­dów cz. III” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Dziadów cz. III” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dzia­dów cz. III” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Dziadów cz. II” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dzia­dów cz. II” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Pana Tadeusza” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pana Tade­usza” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Konrada Wallenroda” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kon­ra­da Wal­len­ro­da” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Konrada Wallenroda” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kon­ra­da Wal­len­ro­da” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z bajek Ignacego Krasickiego z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z bajek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z bajek Ignacego Krasickiego z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z bajek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia ze “Skąpca” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Skąp­ca” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia ze “Skąpca” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Skąp­ca” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Makbeta” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Mak­be­ta” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Pamiętników” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pamięt­ni­ków” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Pamiętników” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pamięt­ni­ków” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Kazań sejmowych” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kazań sej­mo­wych” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.