Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Na podstawie „Wielkiej Improwizacji” opisz stosunek Konrada do ludzkości i własnej twórczości

a) sto­su­nek Kon­ra­da do ludzkości:
Wiel­ka Impro­wi­za­cja uka­zu­je Kon­ra­da jako poetę o zło­żo­nym sto­sun­ku do ludz­ko­ści. Z jed­nej stro­ny odczu­wa on samot­ność i brak uzna­nia dla swo­je­go geniu­szu. W swo­ich myślach jest lep­szy od innych i pra­gnie­nie nie­po­dziel­nej wła­dzy nad umy­sła­mi i ser­ca­mi ludzi. Jed­nak rów­no­cze­śnie Kon­rad łączy się z naro­dem pol­skim, współ­od­czu­wa­jąc jego cier­pie­nie. Pra­gnie szczę­ścia dla roda­ków, co świad­czy o jego głę­bo­kim patrio­ty­zmie i tro­sce o wspólnotę.


b) sto­su­nek Kon­ra­da do wła­snej twórczości:
Kon­rad jako twór­ca doświad­cza nie­zro­zu­mie­nia. Nie­moż­ność wyra­że­nia w sło­wach swo­ich myśli jest dla nie­go fru­stru­ją­ca. Uka­zu­je poezję jako sfe­rę wyso­ką, nie­do­stęp­ną dla zwy­kłych ludzi, ale dostęp­ną dla Boga i natu­ry jako bytów dosko­na­łych — i dla nie­go, bo jest rów­ny Bogu. Kon­rad widzi sie­bie jako kre­ato­ra posia­da­ją­ce­go moc two­rze­nia, któ­ra pocho­dzi z tego same­go źró­dła, co boska moc. Dla nie­go poezja to nie tyl­ko sło­wa, ale tak­że dzie­ci, któ­rych jest ojcem. Dzię­ki nim jest nieśmiertelny. 

Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?