10,00 VAT

Peł­ne opra­co­wa­nie „Dzia­dów cz. III”, a w nim:
stresz­cze­nie dzie­ła, wyja­śnie­nia cech rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kie­go, pro­ble­ma­ty­ka, sym­bo­li­ka, gene­za, omó­wie­nie posta­ci. Wszystko! 

Opis

Peł­ne opra­co­wa­nie „Dzia­dów cz. III”, a w nim:
stresz­cze­nie dzie­ła, wyja­śnie­nia cech rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kie­go, pro­ble­ma­ty­ka, sym­bo­li­ka, gene­za, omó­wie­nie posta­ci. Wszystko!