10,00 VAT

Peł­ne opra­co­wa­nie lek­tu­ry Józe­fa Mac­kie­wi­cza „Dro­ga doni­kąd” dostęp­ne w skle­pie za 5 zł, a w nim:
stresz­cze­nie dzie­ła oraz infor­ma­cje o: auto­rze, tytu­le i jego zna­cze­niu, cza­sie i miej­scu wyda­nia, rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kim, cza­sie i miej­scu akcji, pro­ble­ma­ty­ce, boha­te­rach, nar­ra­cji, kie­run­kach i sty­lach lite­rac­kich, sym­bo­lach, kon­tek­stach. Wszyst­kie infor­ma­cje są opa­trzo­ne wyjaśnieniami. 

Opis

Peł­ne opra­co­wa­nie lek­tu­ry Józe­fa Mac­kie­wi­cza „Dro­ga doni­kąd” dostęp­ne w skle­pie za 5 zł, a w nim:
stresz­cze­nie dzie­ła oraz infor­ma­cje o: auto­rze, tytu­le i jego zna­cze­niu, cza­sie i miej­scu wyda­nia, rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kim, cza­sie i miej­scu akcji, pro­ble­ma­ty­ce, boha­te­rach, nar­ra­cji, kie­run­kach i sty­lach lite­rac­kich, sym­bo­lach, kon­tek­stach. Wszyst­kie infor­ma­cje są opa­trzo­ne wyjaśnieniami.