15,00 VAT

Peł­ne opra­co­wa­nie powie­ści „Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa, a w nim: stresz­cze­nie, infor­ma­cje o tytu­le i jego zna­cze­niu, cza­sie i miej­scu wyda­nia, rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kim, cza­sie i miej­scu akcji, pro­ble­ma­ty­ce, boha­te­rach, nar­ra­cji, kie­run­kach i sty­lach lite­rac­kich, sym­bo­lach, kon­tek­stach, typach boha­te­rów, histo­rii wydań. Aż 50 stron.

Opis

Peł­ne opra­co­wa­nie powie­ści „Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa, a w nim: stresz­cze­nie, infor­ma­cje o tytu­le i jego zna­cze­niu, cza­sie i miej­scu wyda­nia, rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kim, cza­sie i miej­scu akcji, pro­ble­ma­ty­ce, boha­te­rach, nar­ra­cji, kie­run­kach i sty­lach lite­rac­kich, sym­bo­lach, kon­tek­stach, typach boha­te­rów, histo­rii wydań. Aż 50 stron.