18,99 VAT

Opra­co­wa­nie 11 pytań doty­czą­cych Biblii z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 29 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opis

Przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie zbiór opra­co­wań 11 pytań z puli pytań jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 z Biblii zawie­ra kon­spek­ty wypo­wie­dzi zgod­ne ze stan­dar­da­mi oce­nia­nia na nowej matu­rze. Jeże­li nie wiesz, jak zabrać się za poszcze­gól­ne pyta­nia, zapo­znaj się z moją pro­po­zy­cją odpo­wie­dzi. Zadba­łam o to, aby każ­dy kon­spekt miał odpo­wied­nią strukturę:

 • wstęp
 • roz­wi­nię­cie na pod­sta­wie Biblii
 • kon­tekst literacki
 • zakoń­cze­nie (pod­su­mo­wa­nie rozważań)

Nauka do matu­ry ust­nej 2023 z języ­ka pol­skie­go powin­na być mądra, dla­te­go dzię­ki moje­mu opra­co­wa­niu dosta­jesz dwa w jed­nym – zagad­nie­nia są wzbo­ga­co­ne o kon­tek­sty pocho­dzą­ce z lek­tur obo­wiąz­ko­wych. W ten spo­sób pod­czas nauki jed­no­cze­śnie powta­rzasz wie­dzę z pozo­sta­łych utwo­rów, któ­re obo­wią­zu­ją na egzaminie.

Część kon­spek­tów odpo­wie­dzi jest dostęp­na za dar­mo na mojej stro­nie w zakład­ce poświę­co­nej Biblii. Plik PDF liczy 29 stron.

Zagadnienia opracowane w e‑booku:

 1. Czło­wiek w rela­cji z Bogiem.
 2. Jak czło­wiek może się zacho­wać w obli­czu cierpienia?
 3. Posta­wa czło­wie­ka wobec Boga.
 4. Jakich odpo­wie­dzi na pyta­nie o sens życia udzie­la literatura?
 5. Motyw mar­no­ści świata.
 6. Reflek­sje na temat sen­su życia.
 7. Obraz miło­ści w literaturze.
 8. Czło­wiek w rela­cji z Bogiem.
 9. Lite­rac­ki obraz koń­ca świata.
 10. Apo­ka­lip­tycz­na wizja Sądu Osta­tecz­ne­go jako motyw literacki.
 11. Dobro i zło – ich pocho­dze­nie i miej­sce w świecie.

Po zaku­pie otrzy­masz dostęp do pli­ku w for­ma­cie PDF.

Nie zachę­cam do ucze­nia się opra­co­wań na pamięć – chcę jedy­nie słu­żyć pomo­cą w sytu­acji, gdy nie wiesz, jak zabrać się za opra­co­wa­nie poszcze­gól­nych tema­tów. Moje omó­wie­nia mogą być dro­go­wska­zem pod­czas opra­co­wy­wa­nia wła­snych sche­ma­tów wypowiedzi.