III część „Dzia­dów” od zawsze była jed­ną z naj­waż­niej­szych lek­tur obo­wiąz­ko­wych na matu­rze z języ­ka pol­skie­go. Nie ina­czej jest na egza­mi­nie w nowej for­mu­le – na liście pytań jaw­nych zawsze naj­wię­cej zagad­nień doty­czy wła­śnie tego dra­ma­tu roman­tycz­ne­go. Jak pre­zen­tu­ją się pyta­nia jaw­ne z „Dzia­dów” cz. III na matu­rze 2024 i 2025? Zapo­znaj się z poniż­szy­mi omó­wie­nia­mi, a tak­że z opra­co­wa­niem pytań archi­wal­nych, któ­re są rów­nież źró­dłem wie­dzy na temat utwo­ru Ada­ma Mickiewicza!

Matura ustna 2024 – pytania jawne dotyczące „Dziadów” cz. III:

 1. Czym dla czło­wie­ka może być wol­ność? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Losy mło­dzie­ży pol­skiej jako temat utwo­ru lite­rac­kie­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Mesja­nizm jako roman­tycz­na idea poświę­ce­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Posta­wy spo­łe­czeń­stwa pol­skie­go wobec zabor­cy. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Wal­ka dobra ze złem o duszę ludz­ką. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Róż­ne posta­wy boha­te­rów lite­rac­kich wobec Boga. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Boha­ter lite­rac­ki wobec samot­no­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst.  (pyta­nie skreślone)
 8. Funk­cje snu i widze­nia w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Moty­wy biblij­ne i ich zna­cze­nie w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów część III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Dziady” cz. III

  16,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Dziady” cz. III

  12,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Dziadów” cz. III:

 1. Funk­cje snu i widze­nia w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Motyw wal­ki dobra ze złem o duszę ludz­ką. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Losy mło­dzie­ży pol­skiej jako temat utwo­rów lite­rac­kich. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Ludz­kie dąże­nie do wol­no­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Kre­acje ludzi nie­prze­cięt­nych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Przy­po­wieść i jej funk­cje w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Boha­ter lite­rac­ki wobec samot­no­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Lite­rac­ka kre­acja Mat­ki-Polki i jej sym­bo­licz­ne zna­cze­nie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Dra­mat roman­tycz­ny i naro­do­wy. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 10. Moty­wy biblij­ne i ich zna­cze­nie w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 11. Róż­ne rela­cje boha­te­rów lite­rac­kich z Bogiem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 12. Sybir jako sym­bol cier­pie­nia naro­du. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 13. Bunt wobec zła. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.