Tag: romantyzmPage 1 of 4

Czy w Biblii i mitologii występuje konwencja fantastyczna?

W lite­ra­tu­rze reli­gij­ne tek­sty jak Biblia czy mity nie są kla­sy­fi­ko­wa­ne jako dzie­ła fan­ta­stycz­ne, ponie­waż odzwier­cie­dla­ją one praw­dzi­we wie­rze­nia spo­łecz­no­ści, któ­re je przy­ję­ły. Fan­ta­sty­ka, jak opi­su­je „Słow­nik ter­mi­nów lite­rac­kich”, wpro­wa­dza ele­men­ty nie­zgod­ne z akcep­to­wa­ną rze­czy­wi­sto­ścią kul­tu­ro­wą, róż­niąc się od świę­tych tek­stów, któ­re są trak­to­wa­ne jako natchnio­ne i posia­da­ją­ce zna­cze­nie meta­fi­zycz­ne. Fan­ta­sty­ka lite­rac­ka, naro­dzo­na w odpo­wie­dzi na racjo­na­lizm, poja­wi­ła się pod koniec XVIII wie­ku, w odróż­nie­niu od sakral­nych nar­ra­cji, któ­re słu­żą kul­to­wi i są trak­to­wa­ne jako obja­wie­nia boskie.

Czy Rosjanie otruli Adama Mickiewicza?

Adam Mic­kie­wicz zmarł w 1855 roku w Stam­bu­le. Ofi­cjal­ną przy­czy­ną śmier­ci było zacho­ro­wa­nie na cho­le­rę. Świa­dec­two zgo­nu, wysta­wio­ne przez miej­sco­we­go leka­rza Jana Gem­bic­kie­go, poda­je jako przy­czy­nę śmier­ci wylew krwi do mózgu. Nie­któ­re teo­rie wska­zu­ją, że Mic­kie­wicz mógł zostać otru­ty przez Rosjan. 

Ile języków znał Juliusz Słowacki i czy był gorszy od Mickiewicza?

Juliusz Sło­wac­ki potra­fił posłu­gi­wać się aż dzie­wię­cio­ma języ­ka­mi. Znał fran­cu­ski, grec­ki, łaci­nę, rosyj­ski i nie­miec­ki. Dosko­na­le tłu­ma­czył tek­sty z łaci­ny, umiał się poro­zu­mieć po rosyj­sku, stu­dio­wał twór­czość roman­ty­ków nie­miec­kich. Miał tak­że pew­ne pod­sta­wy w hisz­pań­skim i zaczy­nał uczyć się wymo­wy arab­skie­go. Cią­gle dosko­na­lił angielski. 

Józef Ignacy Kraszewski – Hrabina Cosel

Peł­ne omó­wie­nie i stresz­cze­nie utworu. 

Gatunek literacki „Pana Tadeusza”

Gatun­ki lite­rac­kie, któ­re odnaj­mu­je­my w „Panu Tade­uszu” Ada­ma Mickiewicza. 

Postaci/bohaterowie „Pana Tadeusza”

Omó­wie­nie boha­te­rów wystę­pu­ją­cych w pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mickiewicza.

Jaka jest geneza „Pana Tadeusza”?

Inspi­ra­cje i oko­licz­no­ści pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mickiewicza.

Jaki jest czas akcji „Pana Tadeusza”?

Pod­su­mo­wa­nie infor­ma­cji na temat cza­su akcji pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mic­kie­wi­cza, posze­rzo­ne­go o licz­ne retro­spek­cję i histo­rie rodów.

Pan Tadeusz” – znaczenie tytułu

Ana­li­za zna­cze­nia tytu­łu i pod­ty­tu­łu pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mickiewicza.

Romantyczność” – analiza i interpretacja

Omó­wie­nie bal­la­dy Ada­ma Mic­kie­wi­cza „Roman­tycz­ność” i jej pro­gra­mo­we­go charakteru. 

Oda do młodości” – analiza i interpretacja

Omó­wie­nie utwo­ru Ada­ma Mic­kie­wi­cza „Oda do mło­do­ści” i jego pro­gra­mo­we­go charakteru. 

Motywy literackie w „Balladynie”

Naj­waż­niej­sze moty­wy lite­rac­kie w „Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jaka jest symbolika w „Balladynie”?

Zna­cze­nie sym­bo­li i moty­wów wystę­pu­ją­cych w „Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jaka jest geneza „Balladyny”?

Oko­licz­no­ści powsta­nia „Bal­la­dy­ny”.

Postaci/bohaterowie “Balladyny”

Lista i cha­rak­te­ry­sty­ka posta­ci wystę­pu­ją­cych w “Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jakie są miejsca akcji w “Balladynie”?

Miej­sca w jakich dzie­je się akcja dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go “Bal­la­dy­na”.

Adam Mickiewicz – najważniejsze wydarzenia z życia[tabela]

Wpis zawie­ra naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z życia Ada­ma Mic­kie­wi­cza Od jego naro­dzin w 1798 roku, poprzez klu­czo­we momen­ty edu­ka­cyj­ne, twór­cze, aż po śmierć w 1855 roku i pochó­wek. Tabe­la zawie­ra daty oraz krót­kie opi­sy, two­rząc kla­row­ny obraz życio­ry­su Mickiewicza. 

Motywy literackie w „Zemście”

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Komizm w „Zemście”: sytuacyjny, językowy i postaci [przykłady]

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Czepiersińska” – czy nazwisko Podstoliny zdradza jej prawdziwe oblicze?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Papkin – cenzura a znaczenie nazwiska w „Zemście”: analiza przypadku

Pap­kin — w wyda­niu war­szaw­skim z 1853 roku, z ini­cja­ty­wy cen­zo­ra, nazwi­sko Pap­kin zosta­ło zmie­nio­ne na Pap­ka, aby unik­nąć sko­ja­rzeń z nazwi­ska­mi rosyj­ski­mi typu Pusz­kin czy Szczu­kin, co mogło­by być postrze­ga­ne jako obraź­li­we dla ówcze­snych władz car­skich.Zda­niem...

Zemsta” Fredry: co nazwiska bohaterów mówią o ich charakterach?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Dyskusja pokoleniowa (dyskusja młodych ze starymi) w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Czym jest WINKELRIEDYZM w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Na czym polega groteska w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Bohaterowie „Kordiana” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

SZEKSPIR — wielki mentor romantyków

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Pyta­nia jaw­ne z matu­ry ust­nej z “Bal­la­dy­ny” Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na – Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­skie­go Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miejsce...

Uzasadnij, że „Dziady cz. III” to utwór osadzony w konwencji literackiej i filozoficznej epoki, w której powstał.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zanalizuj wiersz „Do przyjaciół Moskali”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Do jakiej konwencji i w jakim celu nawiązuje narrator, opisując przegląd wojska? 

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, jakie kontrasty przedstawił narrator w „Przeglądzie wojska”, wyjaśnij ich znaczenie.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Scharakteryzuj władców, których zestawia ze sobą Pielgrzym we fragmencie „Pomnik Piotra Wielkiego”.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj metaforę niezapisanej karty, o której narrator mówi w „Drodze do Rosji”.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, w jaki sposób narrator „Ustępu” opisuje drogę do Rosji i ludzi, którzy zamieszkują te tereny.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj scenę Widzenia:wyjaśnij pojęcie profetyzmu i napisz, jakie znaczenie ma fakt, że to Ks. Piotr dostępuje wizji dotyczącej losów Polski, wymień obecne w tekście „Widzenia” nawiązania do Biblii i wyjaśnij ich symbolikę. Sformułuj koncepcję dziejów Polski zawartą w Widzeniu Ks. Piotra.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, na czym polega prometeizm Konrada (wyjaśnienie pojęcia i odniesienie go do postawy bohatera).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz kreację gł. bohatera III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza. Wyjaśnij znaczenie nadanych mu imion (więzień, Gustaw, Konrad, Pielgrzym)

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, co świadczy o tym, że Konrad jest przedstawiony jako typowy bohater romantyczny.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz kreację Boga i postawę Konrada wobec Stwórcy na podstawie „Wielkiej Improwizacji”.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Na podstawie „Wielkiej Improwizacji” opisz stosunek Konrada do ludzkości i własnej twórczości

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj „Małą Improwizację” (czego pragnie Konrad i dlaczego mu się to nie udaje, symbolika orła i kruka).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj pieśń wampiryczną Konrada (okoliczności jej powstania, kluczowe słowa — zemsta i Bóg, sens wersu Z Bogiem i mimo Boga, sens tytułu, do czego wzywa bohater).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj wypowiedź Wysockiego: Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda..., odnosząc ją do treści utworu (wyjaśnienie znaczenia cytatu, odniesienie do treści dramatu, w tym także konkretnych wydarzeń i bohaterów).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Scharakteryzuj obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów” (charakterystyka towarzystwa „przy stoliku” i „przy drzwiach” – reprezentanci, język i temat rozmów, stosunek do spraw narodowych, postulaty dotyczące poezji; znajomość postaci: Doktora, Pelikana, Bajkowa, Bestużewa i Justyna Pola).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Streść bajkę Antoniego Goreckiego i zinterpretuj ją w kontekście utworu (paraboliczność utworu, symbolika agrarna i mesjańska, odniesienie do polskiego narodu, Chrystusa, opozycji wnętrza i zewnętrza).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Wyjaśnij, w czym tkwi mistycyzm III cz. „Dziadów”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, na czym polega realizm historyczny III cz. „Dziadów”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz, na czym polega mesjanizm i historiozofia w „Dziadach cz. III

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz, na czym polegała i czym jest martyrologia młodzieży polskiej w III części „Dziadów”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Wskaż cechy dramatu romantycznego – „Dziady cz. III

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Czym jest psychomachia?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Czy o „Dziadach cz. III” możemy mówić, że występuje tu misterium chrześcijańskie?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz poetykę snu w „Dziadach cz. III

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Bohaterowie „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza (+ opisy postaci)

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Jaki jest język „Dziadów cz. III”?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Jaka jest problematyka „Dziadów cz. III”?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Jaka była geneza „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań z matu­ry ust­nej doty­czą­cych “Dzia­dów cz. 3” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “Dzia­dy cz. 3” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mickiewicz...

Charlotte Brontë — Shirley — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Jane Austen — Duma i uprzedzenie — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Czy Napoleon pomagał romantykom? 

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep