Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Aleksander Fredro - Zemsta
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie sce­na po sce­nie) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:Cze­pier­siń­ska — ist­nie­ją hipo­te­zy, że nazwi­sko mogło powstać z kon­ta­mi­na­cji słów „czu­pi­ra­dło” – coś, co jest kło­po­tli­we, i „cze­piec” – tra­dy­cyj­ny ele­ment kobie­ce­go stro­ju, któ­ry mógł sym­bo­li­zo­wać stan cywil­ny kobie­ty lub jej pozy­cję spo­łecz­ną. W kon­tek­ście trzech mał­żeństw Pod­sto­li­ny, nazwi­sko Cze­pier­siń­ski mogło­by meta­fo­rycz­nie odno­sić się do jej zdol­no­ści do „cze­pia­nia się” lub przy­cią­ga­nia korzyst­nych dla sie­bie sytu­acji mał­żeń­skich. Jest to jed­nak jedy­nie hipoteza. 

O pozo­sta­łych nazwi­skach zna­czą­cych prze­czy­tasz TUTAJJeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Aleksander Fredro - Zemsta
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie sce­na po sce­nie) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?