Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Napisz, jakie kontrasty przedstawił narrator w „Przeglądzie wojska”, wyjaśnij ich znaczenie. 

We frag­men­cie „Prze­gląd woj­ska” z III czę­ści „Dzia­dów” Ada­ma Mic­kie­wi­cza nar­ra­tor przed­sta­wia wie­le kontrastów:

Tłum i car:
Tłum to zwy­kli ludzie, któ­rzy przy­cho­dzą na prze­gląd woj­ska, aby zyskać łaskę cara. Są bez­i­mien­ni i nie mają indy­wi­du­al­nej war­to­ści. Ulot­ność karie­ry żoł­nie­rzy jest pod­kre­śla­na przez ich bez­oso­bo­wość i mono­ton­ny marsz. Ich życie jest krót­ko­trwa­łe i zależ­ne od woli cara.
Car jest wła­dzą abso­lut­ną, a jego obec­ność jest cen­tral­nym punk­tem prze­glą­du. Jego kapry­sy decy­du­ją o losach ludzi. Łaska cara jest jedy­nym celem prze­glą­du. To on decy­du­je, kto zosta­je zapo­mnia­ny. Autor uka­zu­je, że życie zwy­kłych ludzi jest ulot­ne i nie ma dla cara więk­szej war­to­ści niż dostar­cza­nie mu rozrywki.

War­tość konia i czło­wie­ka:
Koń sym­bo­li­zu­je mili­tar­ne umie­jęt­no­ści i zdol­no­ści wojen­ne. Jest uży­wa­ny jako narzę­dzie do wal­ki i słu­ży caro­wi, jest więc cen­niej­szy niż czło­wiek.
Czło­wiek, repre­zen­to­wa­ny przez żoł­nie­rzy, jest postrze­ga­ny jako jed­nost­ka bez­oso­bo­wa, masze­ru­ją­ca w ide­al­nie zsyn­chro­ni­zo­wa­ny spo­sób. Ich war­tość jest zre­du­ko­wa­na do roli w maszy­nie wojennej.

Wygląd woj­ska przed prze­glą­dem i po prze­glą­dzie:
Przed prze­glą­dem woj­sko jest ide­al­nie zsyn­chro­ni­zo­wa­ne, ale po nim zosta­ją cia­ła zabi­tych żoł­nie­rzy. To kon­trast mię­dzy wizją mili­tar­nej dosko­na­ło­ści a bru­tal­ną rze­czy­wi­sto­ścią.
Plac w trak­cie prze­glą­du i cia­ła pozo­sta­łe po manew­rach:
Plac pod­czas prze­glą­du jest pełen życia, ale po manew­rach zosta­ją jedy­nie cia­ła. To sym­bo­li­zu­je mar­ny los pod­da­nych i ich bez­sil­ność wobec wszech­wła­dzy cara.

Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?