Tag: LEKCJE

podstawowe typy literackie bohaterów romantycznych

Bohater wert­erows­ki — trag­icz­na postać, która jest obdar­zona wielkim tal­en­tem i wrażli­woś­cią, czu­je się on niezrozu­mi­ały, chce być sam, ale nie chce być samot­ny; kocha, ale pla­ton­icznie; ide­al­izu­je ludzi; jest wrażli­wy na pię­kno natu­ry. Typ…

postaci w „panu tadeuszu”

koncepcje antropologiczne

homo via­tor — człowiek podróżnik, piel­grzym homo erec­tus — człowiek wypros­towany homo sapi­ens — człowiek rozum­ny homo faber — człowiek wytwór­ca, rzemieśl­nik, zręczny homo artifex — człowiek artys­ta, kreator homo defec­tus — człowiek ułomny,…

streszczenie

Jak napisać streszcze­nie ma maturze? To zadanie jest banal­nie proste, ale uczniowie tracą na nim najwięcej punk­tów, ponieważ nie zna­ją sposobu, jak spełnić kry­te­ria. Oto przepis 🙂  W tekś­cie IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PT. “TYTUŁ”,…

bohater romantyczny mickiewicza

kalokagatia

Staro­grec­ki wzór cno­ty: to połącze­nie dobra i pięk­na; moral­noś­ci i este­ty­ki; takim bohaterem jest np. Hek­tor z „Ili­ady”.

cechy tragedii antycznej

CECHY GATUNKOWE TRAGEDII ANTYCZNEJ Zasa­da trzech jed­noś­ci: jed­ność cza­su (wszys­tkie zawarte w danym dra­ma­cie wydarzenia dzieją się maksy­mal­nie na przestrzeni 24h); jed­ność miejs­ca (cała akc­ja roz­gry­wa się w jed­nym miejs­cu, np. W jednym…

budowa teatru greckiego

BUDOWA TEATRU THEATRON — wid­ow­n­ia ORCHESTRA — podest dla chóru PARODOS — dro­ga, którą wchodzi chór na orchestrę PROSKENION — sce­na SKENE — budynek, z którego wychodzą aktorzy 

darmowe lekcje

DARMOWE LEKCJE DLA LICEALISTÓW na Dis­cord:   KLASA 1 poniedzi­ał­ki: 11.40; środy: 11.40;   KLASA 2 wtor­ki: 13.40; piąt­ki 11.40;   KLASA 3 poniedzi­ał­ki: 10.05; środy 10.05; piąt­ki 10.05…

miasto w “mistrzu i małgorzacie”

Drodzy, z wielu stron i infor­ma­cji z książ­ki usiłu­ję stworzyć mapę Moskwy z “Mis­trza i Mał­gorzaty”. Będę ją dopra­cowywać. Wszelkie sug­estie rozbu­dowywa­nia i zmi­an — mile widziane. Lecę! Małgorzata

zagadnienia do sprawdzianu z “lalki”

Pier­wszy raz udało mi się tak roz­planować lekc­je, by poświę­cić „Lalce” Prusa cały miesiąc. Mam wraże­nie, że zro­biłam dzię­ki temu prezent mat­u­ral­ny uczniom, wszys­tko wytłu­maczyłam i już nic, w kwestii tej gwiazd­kowej lek­tu­ry, ich…