Tag: LEKCJE

ŚUBUK! Film o walce o godną edukację włączającą

Bar­dzo mi zale­ży na tym, by jak naj­wię­cej osób obej­rza­ło “ŚUBU­Ka” i to jest kino (a nie Waj­da), na któ­re powin­ny cho­dzić całe szko­ły. Tutaj są sce­na­riu­sze lek­cji: https://​www​.kino​swia​te​du​ka​cji​.pl/

Pomoc językowa: darmowe lekcje – język ukraiński Мовна допомога. Безкоштовні уроки польської мови

Dar­mo­we mate­ria­ły i infor­ma­cje o dar­mo­wych kursach.

Zwierzaki z naszej paki

Przed­sta­wia­my Wam czę­stych gości naszych lekcji.

Jaką ocenę powstania listopadowego zawarł Słowacki w „Kordianie”? (zarzuty wobec przywódców pojawiających się w przygotowaniu, znaczenie udziału diabelskich sił w procesie ich tworzenia).

Omó­wie­nie zagad­nień z “Kor­dia­na”

Czy Baczyński korzystałby z Tindera?

Wesele” Stanisław Wyspiański

notat­ki z lek­tu­ry, omó­wie­nie sym­bo­li­ki, posta­ci, gene­zy i “Plot­ki o Weselu”. 

podstawowe typy literackie bohaterów romantycznych

Boha­ter wer­te­row­ski — tra­gicz­na postać, któ­ra jest obda­rzo­na wiel­kim talen­tem i wraż­li­wo­ścią, czu­je się on nie­zro­zu­mia­ły, chce być sam, ale nie chce być samot­ny; kocha, ale pla­to­nicz­nie; ide­ali­zu­je ludzi; jest wraż­li­wy na pięk­no natu­ry. Typ bohatera...

koncepcje antropologiczne

homo via­tor – czło­wiek podróż­nik, piel­grzym homo erec­tus – czło­wiek wypro­sto­wa­ny homo sapiens – czło­wiek rozum­ny homo faber – czło­wiek wytwór­ca, rze­mieśl­nik, zręcz­ny homo arti­fex – czło­wiek artysta,...

Streszczenie – matura w formule od 2015 r.

Jak napi­sać stresz­cze­nie ma matu­rze? To zada­nie jest banal­nie pro­ste, ale ucznio­wie tra­cą na nim naj­wię­cej punk­tów, ponie­waż nie zna­ją spo­so­bu, jak speł­nić kry­te­ria. Oto prze­pis 🙂  IMIĘNAZWISKO AUTORA  w tek­ście pt.: „TYTUŁ”, OPUBLIKOWANYM...

bohater romantyczny mickiewicza

kalokagatia

Sta­ro­grec­ki wzór cno­ty: to połą­cze­nie dobra i pięk­na; moral­no­ści i este­ty­ki; takim boha­te­rem jest np. Hek­tor z „Ilia­dy”.

cechy tragedii antycznej

CECHY GATUNKOWE TRAGEDII ANTYCZNEJ Zasa­da trzech jed­no­ści: jed­ność cza­su (wszyst­kie zawar­te w danym dra­ma­cie wyda­rze­nia dzie­ją się mak­sy­mal­nie na prze­strze­ni 24h); jed­ność miej­sca (cała akcja roz­gry­wa się w jed­nym miej­scu, np. W jednym...

budowa teatru greckiego

BUDOWA TEATRU THEATRON – widow­nia ORCHESTRA – podest dla chó­ru PARODOS – dro­ga, któ­rą wcho­dzi chór na orche­strę PROSKENION – sce­na SKENE – budy­nek, z któ­re­go wycho­dzą aktorzy 

darmowe lekcje

DARMOWE LEKCJE DLA LICEALISTÓW na Discord:   KLASA 1 ponie­dział­ki: 11.40; śro­dy: 11.40;   KLASA 2 wtor­ki: 13.40; piąt­ki 11.40;   KLASA 3 ponie­dział­ki: 10.05; śro­dy 10.05; piąt­ki 10.05...

miasto w “mistrzu i małgorzacie”

Dro­dzy, z wie­lu stron i infor­ma­cji z książ­ki usi­łu­ję stwo­rzyć mapę Moskwy z “Mistrza i Mał­go­rza­ty”. Będę ją dopra­co­wy­wać. Wszel­kie suge­stie roz­bu­do­wy­wa­nia i zmian – mile widzia­ne. Lecę! Małgorzata

zagadnienia do sprawdzianu z “lalki”

Pierw­szy raz uda­ło mi się tak roz­pla­no­wać lek­cje, by poświę­cić „Lal­ce” Pru­sa cały mie­siąc. Mam wra­że­nie, że zro­bi­łam dzię­ki temu pre­zent matu­ral­ny uczniom, wszyst­ko wytłu­ma­czy­łam i już nic, w kwe­stii tej gwiazd­ko­wej lek­tu­ry, ich nie zaskoczy....