Zwie­rzę­ta to życie! Nie ma pięk­niej­sze­go wido­ku – osza­le­li­śmy z miło­ści. Przed Wami gale­ria naszych skar­bów, więk­szość pocho­dzi z adop­cji – spo­tka­cie je na zajęciach.