Pozo­sta­ło ich już tyl­ko dwóch. Są jak ogień i woda, alfa i romeo albo pin i zie­lo­ny. Ich spór trwa nie­mal 200 lat, a jego skut­ki to jed­ne znisz­czo­ne drzwi do wychod­ka, dzie­siąt­ki obgry­zio­nych paznok­ci, tysią­ce wło­sów wyrwa­nych z gło­wy i milio­ny wykrzy­cza­nych wul­ga­ry­zmów. W 2022 r. ogło­szo­nym Rokiem Roman­ty­zmu czas powstrzy­mać tę spi­ra­lę nie­na­wi­ści. Obaj wiesz­cze – naro­do­we dobro – cho­wa­ją dumę do kie­sze­ni i łączą siły, aby wes­przeć inne naro­do­we dobro: Wiel­ką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomo­cy.
www​.adam​czy​ju​lek​.pl

Adaś i Julek uwiel­bia­ją rywa­li­za­cję, ale tym razem obie­ca­li, że nie będą się prze­ko­ma­rzać. Chcesz być czę­ścią naj­bar­dziej roman­tycz­nej akcji 30. Fina­łu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy? Klik­nij pusz­kę swo­je­go ulu­bio­ne­go wiesz­cza i zasil napę­dza­ną przez Master­card eSkar­bon­kę WOŚP 2022 dowol­ną wybra­ną przez sie­bie kwo­tą! Obu roman­ty­kom zale­ży na tym, aby zgro­ma­dzić jak naj­wię­cej środ­ków, dla­te­go śmia­ło możesz zasi­lić pusz­ki obu poetów i wes­przeć 30. Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy @fundacjawosp @pokojowy_patrol @polandrockfestival @kreciolatv @siemashop.
Wszyst­kie wpła­ty doko­ny­wa­ne przez użyt­kow­ni­ków zasi­la­ją bez­po­śred­nio eSkar­bon­ki Master­card Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy.

Zbiór­ka do eSkar­bo­nek Master­card odby­wa się na stro­nie:
www​.adam​czy​ju​lek​.pl

Pomysł i wyko­na­nie: @babaodpolskiego i Jan Bro­żek
wspar­cie tech­nicz­ne: Glib Skryp­ka
gra­fi­ki: @jagodowa_poezja