Spo­sób nie­my­śle­nia prze­myśl, oszalej”.

5 stycz­nia – zapa­mię­taj­cie tę datę ?. Wraz z autor­ką pięk­nej gra­fi­ki Juliu­sza – @jagodowa_poezja szy­ku­je­my niespodziankę.
Bądź­cie czujni!