Przy­po­mnę, że nie zamiesz­czam tu tek­stów reli­gij­nych, nie jestem oso­bą wie­rzą­cą, ale fascy­nu­je mnie antro­po­lo­gia, na doda­tek w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej języ­ka pol­skie­go znaj­du­ją się tek­sty uzna­ne za kanoniczne.