Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Scharakteryzuj obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów” (charakterystyka towarzystwa „przy stoliku” i „przy drzwiach” – reprezentanci, język i temat rozmów, stosunek do spraw narodowych, postulaty dotyczące poezji; znajomość postaci: Doktora, Pelikana, Bajkowa, Bestużewa i Justyna Pola). 

Zgro­ma­dze­ni zosta­li podzie­le­ni przez auto­ra dra­ma­tu na dwie gru­py: zwo­len­ni­ków zabo­rów i patriotów.

Wyraź­ny podział został zazna­czo­ny w sce­nie siód­mej „Salon war­szaw­ski”, tam podzie­lo­no boha­te­rów na „towa­rzy­stwo sto­li­ko­we” oraz „towa­rzy­stwo przy drzwiach”.

Posta­ci z pierw­szej gru­py to przed­sta­wi­cie­le ary­sto­kra­cji, któ­rych cechu­je słu­żal­czość wobec zabor­cy (damy, Jene­ra­ło­wie, urzęd­ni­cy i star­si Lite­ra­ci) i wiel­ka chęć mówie­nia mod­nie, po fran­cu­sku, a jed­na z dam nawet z pogar­dą wypo­wia­da się o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej, to kon­for­mi­ści i kosmo­po­li­ci. Zro­bią wszyst­ko, by tyl­ko nie wypaść z łask cara i sena­to­ra, a nawet żału­ją, że wyje­chał on z War­sza­wy, bo robił naj­lep­sze bale. Lite­ra­ci wypo­wia­da­ją się, że histo­ria Cichow­skie­go jest zbyt krwa­wa i nie­na­ro­do­wa, bo woli­my sie­lan­ki, kobie­ty wolą czy­tać lite­ra­tu­rę fran­cu­ską.
Dru­gą gru­pę roz­ma­wia­ją­cych sta­no­wią patrio­ci: Sta­ry Polak, Zenon Nie­mo­jew­ski, Adolf i Mło­da Dama, roz­ma­wia­ją oni o aktu­al­nych wyda­rze­niach poli­tycz­nych, prze­śla­do­wa­niach mło­dzie­ży, repre­sjach.
Adolf nie może zro­zu­mieć, że lite­ra­ci nie chcą pisać o bie­żą­cych wydarzeniach.

Podob­ny podział uka­zał w sce­nie ósmej „Pan Sena­tor”. Mamy tu pozy­tyw­ną postać Rosja­ni­na, Bestużewa.

  • Bestu­żew — deka­bry­sta, soli­da­ry­zu­je się z Pola­ka­mi, wystę­pu­je też w sce­nie 8 i w wier­szu „Do przy­ja­ciół Moska­li” jako ten pomoc­ny, któ­ry wycią­gał rękę do Mickiewicza.
  • Jest też Justyn Pol — nie­na­wi­dzi cara­tu, przed­sta­wi­ciel pol­skich patrio­tów, chciał zamor­do­wać senatora.

Rosja­nin Bestu­żew ostrze­ga Pola, że kon­se­kwen­cje tego czy­nu będzie spła­cać cały naród, na doda­tek jest to bez­sen­sow­ne, bo car ma takich urzęd­ni­ków jak psów, całe stado.

Pozo­sta­li ludzie są zain­te­re­so­wa­ni jedy­nie balem i schle­bia­niem Nowo­sil­co­wo­wi, to kosmo­po­li­ci, opor­tu­ni­ści, zaba­wa jest dla nich waż­niej­sza niż poczu­cie naro­do­wej god­no­ści. Krąg zwo­len­ni­ków sena­to­ra to tak­że ludzie, któ­rzy dla tytu­łów, urzę­dów, pie­nię­dzy zaprze­da­li się caro­wi, są też okrut­ni i za prze­moc wobec innych (Rol­li­so­na) spo­tka ich kara boska:

  • Peli­kan – Wacław Peli­kan, wal­czy o wzglę­dy Sena­to­ra, wymy­śla wraz z Dok­to­rem pomysł na pozby­cie się Rollisona.
  • Dok­tor – August Bécu, sprzy­mie­rze­niec, zausz­nik Sena­to­ra, zabi­ja go pio­run kuli­sty, rywa­li­zu­je z Peli­ka­nem o wzglę­dy Senatora.
  • Baj­kow — zausz­nik Sena­to­ra, szam­be­lan, poślu­bił mło­dą szlach­cian­kę, fał­szy­wy, bo pla­nu­jąc uro­czy­stość ślub­ną, mówi już Sena­to­ro­wi, że zapla­no­wał też roz­wód; strze­la z liścia księ­dza Pio­tra, jego upiór poja­wia się na cmentarzu.
Ten widocz­ny gołym okiem podział spo­łe­czeń­stwa sko­men­to­wał w sce­nie siód­mej „Salon war­szaw­ski” jeden z patrio­tów, Piotr Wysoc­ki (postać histo­rycz­na, przy­wód­ca pod­cho­rą­żych pod­czas ata­ku na Bel­we­der w noc listo­pa­do­wą), mówiąc: „Nasz naród jak lawa, Z wierz­chu zim­na i twar­da, sucha i plu­ga­wa, Lecz wewnętrz­ne­go ognia sto lat nie wyzię­bi; Plwaj­my na tę sko­ru­pę i zstąp­my do głę­bi”, co nale­ży rozu­mieć jako porów­na­nie ary­sto­kra­cji do tej zaschnię­tej sko­ru­py, na któ­rą trze­ba splu­nąć, cho­ciaż to ją widać naj­pierw, gdy myśli się o kra­ju, ale jego praw­dzi­we ser­ce bije pod tą war­stwą, wśród mło­dych patriotów.
Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?