Zbie­ram infor­ma­cje o bez­płat­nych lek­cjach. Dzie­lę je na róż­ne kate­go­rie: nauka języ­ka ukra­iń­skie­go i nauka języ­ka pol­skie­go.
Iko­ną jabł­ka zazna­czam naj­faj­niej­sze mate­ria­ły szkoleniowe.

Я збираю інформацію про безплатні уроки. Я поділяю їх на дві категорії: вивчення української мови та вивчення польської мови для людей з України.
Значок яблука я відзначаю суб’єктивно вибрані найкрутіші навчальні матеріали 

Uni­kal­ny ser­wis edu­ka­cyj­ny! https://​domo​wi​.edu​.pl/​p​l​a​t​f​o​r​m​a​-​d​l​a​-​d​z​i​e​c​i​-​z​-​u​k​r​a​i​ny/

Z ini­cja­ty­wy Cen­trum Naucza­nia Domo­we­go, Pol­skich Szkół Inter­ne­to­wych Libra­tus i Fun­da­cji Edu­ka­cji Polo­nij­nej stwo­rzo­no dla dzie­ci z Ukra­iny, któ­re szu­ka­ją schro­nie­nia w Pol­sce – plat­for­mę do nauki języ­ka pol­skie­go. Plat­for­ma jest udo­stęp­nio­na bez­płat­nie. Całość przed­się­wzię­cia jest ini­cja­ty­wą zaan­ga­żo­wa­nych wolon­ta­riu­szy, któ­rzy poma­ga­ją bez­in­te­re­sow­nie, bez zewnętrz­ne­go wspar­cia i dota­cji z ministerstwa. 

Narzę­dzie zosta­ło prze­tłu­ma­czo­ne na język ukra­iń­ski przez sztab wolon­ta­riu­szy, któ­rzy całym ser­cem zaan­ga­żo­wa­li się w pomoc. Dostęp­ne tre­ści i mate­ria­ły prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci w wie­ku szkol­nym. Jest to nauka języ­ka pol­skie­go jako obce­go na pozio­mie podstawowym.

Obec­nie bli­sko 1400 ukra­iń­skich dzie­ci w wie­ku szkol­nym uczy się razem z nami! Ta licz­ba rośnie każ­de­go dnia. Zale­ży nam, aby dotrzeć z infor­ma­cją o edu­ka­cyj­nej pomo­cy do jak naj­więk­szej licz­by osób. Chcie­li­by­śmy, by każ­dy mały Gość z Ukra­iny miał szan­sę sko­rzy­stać z platformy.

Oso­by, któ­re chcą sko­rzy­stać z nauki na plat­for­mie mogą się już zgła­szać pod adre­sem: edukacja@pzpo.edu.pl

Oraz poprzez formularze:

po pol­sku: https://​forms​.gle/aQNW­TXFE­aCWGm­zM­MA

po ukra­iń­sku:

https://​forms​.gle/8TFzwr4iU6vL4Ks27

Wszyst­kie potrzeb­ne infor­ma­cje o naszym pro­jek­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo na stronie:

https://​domo​wi​.edu​.pl/plat­for­ma-dla-dzie­ci-z-ukrainy/ 

Darmowe lekcje i materiały po ukraińsku: 

Безкоштовні уроки та матеріали українською мовою: 

Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego:

Підручники для вивчення польської мови як іноземної: 

Gry i zabawy:

Darmowe lekcje języka ukraińskiego:

Przydatne w wolontariacie:

Szkolenia dla nauczycieli:

Inicjatywy:

Darmowe szkoły dla osób z Ukrainy: