Roz­mo­wa z mgr Mał­go­rza­tą Sztand­ke wyni­ka z mojej potrze­by wiedzy.
Mam wie­le pytań:
– jak poma­gać, by nie zaszkodzić?
– jak roz­ma­wiać w szko­le z mło­dzie­żą o wojnie?
– jak wspie­rać uczniów w kla­sach wielokulturowych?
– jak reago­wać na kon­flik­ty w kla­sach, w któ­rych są oso­by z kra­jów ogar­nię­tych woj­ną oraz z Rosji?
Bar­dzo pro­szę Pań­stwa o zada­wa­nie pytań w wydarzeniu.
Do zoba­cze­nia w czwar­tek 3 mar­ca o godz. 19.00.
Spo­tka­nie będzie zapi­sa­ne i dostęp­ne zarów­no na Fb, jak i kana­le YT.


Mał­go­rza­ta Sztand­ke: jestem Psy­cho­te­ra­peut­ką PSP Pol­skie­go Insty­tu­tu Zdro­wia, Cer­ty­fi­ko­wa­nym Tera­peu­tą EMDR, Spe­cja­li­stą Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia IPZ, Człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Tera­pii EMDR, magi­strem Psy­cho­lo­gii Kli­nicz­nej SWPS.
https://​www​.gabi​net​go​si​.pl/

Ane­ta Kory­ciń­ska: nauczy­ciel­ka, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w naucza­niu osób w spek­trum auty­zmu, polo­nist­ka, wycho­waw­czy­ni.
www​.baba​od​pol​skie​go​.pl