Na górze listy?! Co za koło­wrót uczuć, ist­ne koło Fortuny.

Mamy dota­cję (peł­ną) od MKiDN w ramach pro­gra­mu „Bal­la­dy i romanse”!
Robi­my zatem z Pary­skie salo­ny roman­ty­ków kon­went miło­śni­ków roman­ty­zmu – Roman­ty­kon 2. Mamy już goto­wą listę wystą­pień, więc nie­dłu­go opu­bli­ku­je­my wydarzenie. 
Celem pro­gra­mu jest przy­po­mnie­nie zna­cze­nia pierw­sze­go wyda­nia Mic­kie­wi­czow­skich „Bal­lad i roman­sów” poprzez współ­cze­sne dzia­ła­nia arty­stycz­ne, inspi­ro­wa­ne tą publi­ka­cją oraz uka­za­nie jej wpły­wu na roz­wój idei roman­tycz­nej w Pol­sce i Europie.
PS Pew­ne Wydaw­nic­two – gratulujemy!