Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Zinterpretuj pieśń wampiryczną Konrada (okoliczności jej powstania, kluczowe słowa — zemsta i Bóg, sens wersu Z Bogiem i mimo Boga, sens tytułu, do czego wzywa bohater).

Kon­rad zaśpie­wa swo­ją pieśń, zwa­ną pie­śnią zemsty. To pogań­ska, wam­pi­rycz­na pieśń, w któ­rej pod­miot lirycz­ny chce zara­zić innych zemstą, wgry­zać się w nich, stwo­rzyć armię mści­cie­li, któ­ra pój­dzie wraz z nim na cara — zabi­je go, poćwiar­tu­je, by nie powstał i nie stał się upio­rem, pój­dzie za nim do pie­kła i tam będzie pil­no­wać, by nigdy się nie wydo­stał. Refren tej pie­śni: „Zemsta, zemsta, zemsta na wro­ga, z Bogiem lub choć­by mimo Boga” jest here­tyc­ki i zszo­ku­je ludzi, Ks. Lwo­wicz wręcz zszo­ko­wa­ny i obu­rzo­ny nazy­wa ją pogań­ską, Kapral — sza­tań­ską. Kon­rad wyda­je się, jak­by był w sta­nie hipnozy. 
Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?