Pierw­szy raz uda­ło mi się tak roz­pla­no­wać lek­cje, by poświę­cić „Lal­ce” Pru­sa cały mie­siąc. Mam wra­że­nie, że zro­bi­łam dzię­ki temu pre­zent matu­ral­ny uczniom, wszyst­ko wytłu­ma­czy­łam i już nic, w kwe­stii tej gwiazd­ko­wej lek­tu­ry, ich nie zasko­czy. Dodam, że pra­co­wa­li ocho­czo i dys­ku­sjom nie było koń­ca. Dla peł­ne­go wspar­cia pozwo­li­łam im przed pra­cą kla­so­wą opra­co­wać zagad­nie­nia i wysłać mi do spraw­dze­nia. Nazwa pli­ku odar­ła mnie ze złu­dzeń. Znów tyl­ko ja bawi­łam się świet­nie na lekcjach.

44948666_2092342997452566_4841167040175669248_n

 

wyma­ga­nia do pobra­nia: lal­ka wyma­ga­nia do sprawdzianu