Tag: bolesław prus

Geneza „Lalki”

9 lute­go 1887 roku w “Gaze­cie Pol­skiej” uka­za­ła się wia­do­mość o pro­ce­sie kobie­ty oskar­żo­nej o kra­dzież lal­ki. To wyda­rze­nie zain­spi­ro­wa­ło Pru­sa do napi­sa­nia powie­ści “Lal­ka”. Począt­ko­wo pla­no­wał tytuł “Trzy poko­le­nia”, ale zmie­nił go na “Lal­ka”, doce­nia­jąc inspirację.

Jakie jest miejsce akcji „Lalki”?

Powieść “Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa roz­gry­wa się głów­nie w War­sza­wie, gdzie akcja toczy się w takich miej­scach jak Powi­śle, Słu­że­wiec, Ale­je Ujaz­dow­skie (kamie­ni­ce Łęc­kich i Wokul­skie­go), Tam­ka, Elek­to­ral­na, Sena­tor­ska, plac Ope­ry i Kra­kow­skie Przed­mie­ście (sklep Wokul­skie­go i pokój Rzec­kie­go). Inne waż­ne loka­li­za­cje to Paryż, wieś Zasła­wek, Zasław z ruina­mi zam­ku oraz Skier­nie­wi­ce. Mia­sto War­sza­wa jest istot­nym boha­te­rem powie­ści, wpły­wa­ją­cym na losy posta­ci i atmos­fe­rę utworu.

Jakie jest znaczenie tytułu „Lalka”?

Powieść “Lal­ka” pier­wot­nie mia­ła nosić tytuł “Trzy poko­le­nia”, co odno­si­ło się do ide­ali­stów Rzec­kie­go, Wokul­skie­go i Ochoc­kie­go. Tytuł meta­fo­rycz­nie uka­zu­je the­atrum mun­di – świat jako teatr mario­ne­tek, gdzie ludzie odgry­wa­ją róż­ne role spo­łecz­ne. Dosłow­nie nawią­zu­je do powie­ści Kra­szew­skie­go i dra­ma­tu Ibse­na. Lal­ka sym­bo­li­zu­je nie­win­ność dzie­ci oraz sztucz­ność i demo­ra­li­za­cję doro­słych, ilu­zję życia wyż­szych sfer. Tytuł odno­si się tak­że do pro­ce­su sądo­we­go mię­dzy Hele­ną Staw­ską a baro­no­wą Krzeszowską.

Bolesław Prus — Lalka — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie. 

Konwencje literackie [i inne pojęcia z poziomu rozszerzonego]

Wyja­śniam poję­cia z tabe­li o eru­dy­cyj­no­ści oraz z pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla pozio­mu rozszerzonego. 

Czy Napoleon pomagał romantykom? 

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

Motyw sokoła/teoria sokoła (ważny punkt noweli)

Wyja­śniam, czym jest motyw soko­ła w nowe­lach pozytywistycznych. 

Jaki medalion zgubiła Izabela Łęcka?

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

Na której wojnie dorobił się Wokulski?

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Literacki obraz polskiej arystokracji. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023.

Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023.

Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 i 2025.

Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023.

Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 i 2025.

Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023.

Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 i 2025.

Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 i 2025.

Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023.

Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Jakie cechy charakteru ułatwiają człowiekowi osiągnięcie celu? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Konfrontacja marzeń z rzeczywistością. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Człowiek wobec wyroków losu. Omów zagadnienie na podstawie utworu Z legend dawnego Egiptu Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Lalki” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Lal­ki” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Lalki” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Lal­ki” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia „Z legend dawnego Egiptu” z omówieniem – pytania jawne na 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Z legend daw­ne­go Egip­tu” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

zagadnienia do sprawdzianu z “lalki”

Pierw­szy raz uda­ło mi się tak roz­pla­no­wać lek­cje, by poświę­cić „Lal­ce” Pru­sa cały mie­siąc. Mam wra­że­nie, że zro­bi­łam dzię­ki temu pre­zent matu­ral­ny uczniom, wszyst­ko wytłu­ma­czy­łam i już nic, w kwe­stii tej gwiazd­ko­wej lek­tu­ry, ich nie zaskoczy....

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep