Wstęp (wprowadzenie):

Ide­ali­ści to ludzie wyzna­ją­cy okre­ślo­ne idee, czę­sto nie­zwra­ca­ją­cy uwa­gi na pię­trzą­ce się trud­no­ści, unie­moż­li­wia­ją­ce osią­gnię­cie celu. Motyw ten poja­wia się już w micie o Ika­rze i poka­zu­je, że z regu­ły bycie ide­ali­stą wią­że się z tra­gicz­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi. Marzy­cie­le chcą zmie­niać świat i są peł­ni nadziei, ale życie bole­śnie wery­fi­ku­je ich plany.

Rozwinięcie („Lalka”):

W „Lal­ce” Bole­sła­wa Pru­sa poja­wia­ją się trzy rodza­je ide­ali­stów – są repre­zen­to­wa­ne przez trzy poko­le­nia, któ­re uka­zu­ją przej­ście od myśle­nia roman­tycz­ne­go do pozy­ty­wi­stycz­ne­go. Pierw­szym poko­le­niem są ide­ali­ści poli­tycz­ni, tacy jak Igna­cy Rzec­ki, zwa­ny rów­nież „ostat­nim roman­ty­kiem”. Jego spo­sób myśle­nia nie przystawał...

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Lalka”

    17,99 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Cena bycia ide­ali­stą” na pod­sta­wie „Lal­ki”.