Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Bolesław Prus - Lalka - streszczenie i opracowanie - produkt ze sklepu Baba od polskiego
Bole­sław Prus – Lal­ka – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, typy boha­te­rów, gru­py spo­łecz­ne – tabe­la na 50 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jakie są pyta­nia jaw­ne z „Lal­ki” na tego­rocz­nej matu­rze ust­nej? Poni­żej pre­zen­tu­ję wszyst­kie zagad­nie­nia wraz z opra­co­wa­niem. Co trze­ba wie­dzieć o powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa? Odpo­wiedź brzmi: wszyst­ko. Lek­tu­ra ta jest bowiem naj­bar­dziej repre­zen­to­wa­na na liście zagad­nień, a do tego zawie­ra tyle moty­wów, że bez pro­ble­mu uży­jesz jej w nie­mal każ­dym wypra­co­wa­niu. Z tego wzglę­du war­to się poważ­nie zabrać za jej opracowywanie.

Matura ustna 2024 – pytania jawne dotyczące „Lalki”:

 1. Obo­wiąz­ki jed­nost­ki wobec zbio­ro­wo­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Jak lite­ra­tu­ra przed­sta­wia kon­trast mię­dzy świa­tem bie­dy a świa­tem bogac­twa? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Kre­acje kobie­ce w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Miłość jako siła moty­wu­ją­ca do dzia­ła­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Pra­ca jako pasja czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Lite­rac­ki obraz pol­skiej ary­sto­kra­cji. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Momen­ty prze­ło­mo­we w życiu boha­te­rów. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Cena bycia ide­ali­stą. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Kto lub co decy­du­je o życiu ludz­kim? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Lalka”

  18,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Matura ustna 2025 – pytania dotyczące „Lalki”:

 1. Miłość – siła destruk­cyj­na czy moty­wu­ją­ca do dzia­ła­nia? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Róż­ne obli­cza przy­jaź­ni. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Pra­ca jako pasja czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Jaką rolę odgry­wa­ją mają­tek i pocho­dze­nie w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Kon­fron­ta­cja marzeń z rze­czy­wi­sto­ścią. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst.
 6. Jakie cechy cha­rak­te­ru uła­twia­ją czło­wie­ko­wi osią­gnię­cie celu? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Mia­sto – prze­strzeń przy­ja­zna czy wro­ga czło­wie­ko­wi? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Lalka”

  14,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Lalki”:

 1. Obo­wiąz­ki jed­nost­ki wobec zbio­ro­wo­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Jaką rolę odgry­wa mają­tek i pocho­dze­nie w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Jak lite­ra­tu­ra przed­sta­wia kon­trast mię­dzy świa­tem bie­dy a świa­tem bogac­twa? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Kre­acje kobie­ce w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Motyw wal­ki czło­wie­ka o wła­sne szczę­ście. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Miłość jako siła moty­wu­ją­ca do dzia­ła­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Pra­ca jako pasja czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Róż­ne obli­cza przy­jaź­ni. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Obraz pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 10. Rola wspo­mnień w życiu czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 11. Momen­ty prze­ło­mo­we w życiu boha­te­rów. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 12. Róż­ne wize­run­ki czło­wie­ka zako­cha­ne­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 13. Cena bycia ide­ali­stą. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 14. Mia­sto jako metro­po­lia w uję­ciu reali­stów. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 15. Kto lub co decy­du­je o życiu ludz­kim? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Bolesław Prus - Lalka - streszczenie i opracowanie - produkt ze sklepu Baba od polskiego
Bole­sław Prus – Lal­ka – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, typy boha­te­rów, gru­py spo­łecz­ne – tabe­la na 50 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?