Nie da się ukryć, że „Potop” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza nie jest tą lek­tu­rą, na wylo­so­wa­nie któ­rej liczą matu­rzy­ści. Utwór jest trud­ny i obej­mu­je wie­le zagad­nień, a już samo prze­brnię­cie przez tekst moż­na uznać za suk­ces ;). Jeże­li nie masz siły mie­rzyć się z powie­ścią histo­rycz­ną „Potop”, sko­rzy­staj z goto­wych kon­spek­tów odpowiedzi.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Potop”

  8,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Matura ustna 2025 – pytania dotyczące „Potopu”:

 1. Dzia­ła­nie w poje­dyn­kę czy we współ­pra­cy z inny­mi – co uła­twia osią­gnię­cie celu? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Motyw prze­mia­ny wewnętrz­nej boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Posta­wy odwa­gi i tchó­rzo­stwa. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Potop”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Potopu”:

 1. Posta­wy odwa­gi i tchó­rzo­stwa. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Spo­so­by uka­za­nia zbio­ro­wo­ści w sytu­acji zagro­że­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Jak oko­licz­no­ści mogą wpły­wać na zmia­nę zacho­wa­nia i postaw czło­wie­ka? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Motyw prze­mia­ny ducho­wej boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Spo­so­by i cel uka­zy­wa­nia wyda­rzeń histo­rycz­nych w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Motyw winy, kary i odpusz­cze­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Wize­ru­nek obroń­cy ojczy­zny. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Obraz Pol­ski i Pola­ków w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Etos rycer­ski jako punkt odnie­sie­nia dla kre­acji boha­te­rów lite­rac­kich. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.