Wstęp (wprowadzenie):

Mają­tek i pocho­dze­nie od zawsze mia­ły istot­ny wpływ na życie czło­wie­ka. Dobrze uro­dze­ni oddzia­ły­wa­li na kształ­to­wa­nie poli­ty­ki pań­stwa i mogli spę­dzać czas na roz­ryw­kach (tak jak np. robi­ła to szlach­ta w „Panu Tade­uszu”), nato­miast chło­pi – pozba­wie­ni mająt­ku – byli wła­sno­ścią panów feu­dal­nych i nie mie­li żad­nych praw. Podzia­ły spo­łecz­ne deter­mi­no­wa­ły ludz­kie życie na każ­dej płasz­czyź­nie – edu­ka­cja była zare­zer­wo­wa­na dla szla­chet­nie uro­dzo­nych, nato­miast chłop­stwo musia­ło cięż­ko pra­co­wać na swo­ich panów. Mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych sta­nów spo­łecz­nych nie było jed­no­ści, zamiast tego domi­no­wa­ła pogar­da i nie­zro­zu­mie­nie posu­nię­te do takie­go stop­nia, że wręcz zaka­zy­wa­no mie­sza­nia się osób z róż­nych warstw spo­łecz­nych (meza­lians był skan­da­lem). Nie­wąt­pli­wie więc mają­tek i pocho­dze­nie deter­mi­nu­ją rela­cje mię­dzy­ludz­kie, choć nie zawsze w rów­nym stopniu.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Lalka”

  18,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Ten temat obowiązuje również na maturze ustnej w 2025!

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Lalka”

  14,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: