Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Bolesław Prus - Lalka - streszczenie i opracowanie - produkt ze sklepu Baba od polskiego
Bole­sław Prus – Lal­ka – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, typy boha­te­rów, gru­py spo­łecz­ne – tabe­la na 50 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE.

Wokul­ski doro­bił się na woj­nie pomię­dzy Impe­rium Rosyj­skim a Impe­rium Osmań­skim sto­czo­nej pomię­dzy 24 kwiet­nia 1877 a 31 stycz­nia 1878 roku. Jest ona nazwa­na “woj­ną turecką”.

Świad­czy o tym frag­ment:
“Dla osób posi­la­ją­cych się w tej co rad­ca jadło­daj­ni, dla jej wła­ści­cie­la, subiek­tów i chłop­ców przy­czy­ny klęsk mają­cych paść na S. Wokul­skie­go i jego sklep galan­te­ryj­ny były tak jasne, jak gazo­we pło­my­ki oświe­tla­ją­ce zakład. Przy­czy­ny te tkwi­ły w nie­spo­koj­nym cha­rak­te­rze, w awan­tur­ni­czym życiu, zresz­tą w naj­śwież­szym postęp­ku czło­wie­ka, któ­ry mając w ręku pew­ny kawa­łek chle­ba i moż­ność uczęsz­cza­nia do tej oto tak przy­zwo­itej restau­ra­cji, dobro­wol­nie wyrzekł się restau­ra­cji, sklep zosta­wił na Opatrz­no­ści boskiej, a sam z całą gotów­ką odzie­dzi­czo­ną po żonie poje­chał na turec­ką woj­nę robić majątek”.

Okej, to może być plot­ka, w koń­cu to mira­że rzą­dzą w tej powie­ści boha­te­ra­mi, ale fakt doro­bie­nia się na woj­nie jest powtó­rzo­ny wie­lo­krot­nie, czy­ta­my: „Ten jed­nak, wariat, rzu­cił wszyst­ko i poje­chał robić inte­re­sa na woj­nie. Milio­nów mu się zachcia­ło czy kie­go dia­bła [...] Myślisz pan, że w Tur­cji znaj­dzie jesz­cze bogat­szą babę ani­że­li nie­boszcz­ka Minclowa?”.

Wokul­ski wyje­chał jesz­cze przed zako­cha­niem się w Iza­be­li, o czym ona dobrze wie, bo nawet Flo­ren­ty­nie wyzna, że: „Mówię na mocy moich prze­czuć, któ­re ostrze­ga­ją… woła­ją, że ten czło­wiek po to jeź­dził na woj­nę, aże­by mnie zdo­być. I led­wie wró­cił, już mnie ze wszyst­kich stron obsacza”.

Czy był tam jak Nico­las Cage w “Panu życia i śmier­ci?” i han­dlo­wał tam bro­nią? Tego nie wie­my, nie ma takich dowo­dów w tek­ście; Ksią­żę, by prze­ko­nać innych do Wokul­skie­go, twier­dzi, że był on uczci­wym dostaw­cą żyw­no­ści dla woj­ska rosyj­skie­go: „o Wokul­skim było jed­no zda­nie, że dosta­wa, któ­rej się on dotknął, była uczci­wa. Nawet żoł­nie­rze, ile razy dosta­li dobry chleb, mówi­li, że musiał być pie­czo­ny z mąki od Wokulskiego”.

Za to on sam wspo­mi­na­jąc te cza­sy i pobyt w Buł­ga­rii, mówi: “Grosz ten zaro­bi­łem uczci­wie, nawet cięż­ko, bar­dzo cięż­ko. Cały sekret pole­ga na tym, żem miał boga­te­go wspól­ni­ka i że kon­ten­to­wa­łem się czte­ry i pięć razy mniej­szym zyskiem niż inni. Toteż mój kapi­tał cią­gle wzra­sta­ją­cy był w cią­głym ruchu. [...] pra­wie co mie­siąc sta­wia­łem cały mają­tek, a co dzień życie”.

@babaodpolskiego To się myli na matu­rze! 🤯 Czy wiesz, na jakiej w0jnie doro­bił się Wokul­ski i co on tam robił? 🤔 Prze­ślij tego tik­to­ka, aby ura­to­wać tyłek komuś, kto będzie zda­wać matu­rę!✌🏼 #matura2024 #matu­raz­pol­skie­go #lek­tu­rysz­kol­ne #lal­ka #szko­ła #wokul­ski #waż­ne­in­fo ♬ dźwięk ory­gi­nal­ny – BABA OD POLSKIEGO

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Bolesław Prus - Lalka - streszczenie i opracowanie - produkt ze sklepu Baba od polskiego
Bole­sław Prus – Lal­ka – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, gene­za, typy boha­te­rów, gru­py spo­łecz­ne – tabe­la na 50 stron) znaj­dziesz w MOIM SKLEPIE.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?