Nie! Wpraw­dzie wyda­rze­nia roku 1812, w któ­rym to Napo­le­on wyru­szył na cara sta­ły się waż­ne dla akcji epo­pei “Pan Tade­usz”, a sam gene­rał Dąbrow­ski zja­wił się w Sopli­co­wie wraz z armią Napo­le­ona, to jed­nak Napo­le­on nie dożył począt­ków pol­skie­go roman­ty­zmu, bo zmarł w 1821 r. Dla­cze­go zatem jesz­cze w “Lal­ce” Rzec­ki jest bona­par­ty­stą? Bo ród Bona­par­tów nie zgi­nął wraz z Napo­le­onem I Bona­par­tem, w cza­sach “Lal­ki” waż­ną posta­cią był Napo­le­on IV Bona­par­te, cho­ciaż i on w trak­cie akcji powie­ści zgi­nął. Napo­le­on kre­ował swo­je życie tak, by stwo­rzyć legendę. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?