Tag: pan tadeusz

JACEK SOPLICAGODNY REHABILITACJI?

Przy­kła­do­we argu­men­ty, któ­re war­to stwo­rzyć przed pisa­niem mowy prokuratora/adwokata w spra­wie Jac­ka Sopli­cy:  Jak napi­sać prze­mó­wie­nie:  Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patron­ką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ -...