Czy wiesz, że “Pan Tade­usz” to jed­na z tych lek­tur, na któ­rą łatwo natra­fić w puli jaw­nej? Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 roku będzie aż 6 pytań o ten utwór. Wbrew pozo­rom “Pan Tade­usz” nie musi być aż tak trud­ny – wystar­czy jedy­nie znać kil­ka pod­sta­wo­wych fak­tów o lek­tu­rze. Poni­żej znaj­dziesz opra­co­wa­nia poszcze­gól­nych pytań.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Pana Tadeusza”:

  1. W jakim celu lite­ra­tu­ra uka­zu­je wyide­ali­zo­wa­ny obraz danej spo­łecz­no­ści? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Sie­lan­ko­wość i pięk­no kra­ju lat dzie­cin­nych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Utwór lite­rac­ki jako wyraz tęsk­no­ty za ojczy­zną. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Zwy­cza­je i oby­cza­je szla­chec­kie w kul­tu­rze pol­skiej. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Czy szla­chet­ny­mi uczyn­ka­mi moż­na odku­pić cięż­ką winę? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Prze­mia­na wewnętrz­na boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.