Wstęp (wprowadzenie):

Boha­ter „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa, Sta­ni­sław Wokul­ski, pod­czas poby­tu w Pary­żu zachwy­cał się moż­li­wo­ścia­mi, jakie dawa­ło mia­sto. Zauwa­żył on, że jest to spo­łecz­ność ludzi dzia­ła­ją­cych na rzecz wspól­ne­go celu; metro­po­lia według nie­go dawa­ła szan­sę na roz­wój i była zja­wi­skiem jed­no­znacz­nie pozy­tyw­nym. Na to wska­zu­ją też wszel­kie sta­ty­sty­ki z zakre­su gospo­dar­ki: wraz z przy­ro­stem licz­by lud­no­ści znacz­nie bar­dziej rośnie zamoż­ność miesz­kań­ców miast. Urba­ni­za­cja ma jed­nak tak­że swo­je minu­sy: za wzro­stem licz­by lud­no­ści podą­ża wzrost prze­stęp­czo­ści, a mia­sta – ze wzglę­du na swo­ją struk­tu­rę – zmniej­sza­ją wię­zi mię­dzy ludź­mi. W ten spo­sób nasi­la się poczu­cie znie­czu­li­cy spo­łecz­nej i zbla­zo­wa­nia miesz­kań­ców, a tak­że zazna­cza się styg­ma­ty­za­cja naj­bied­niej­szych i roz­war­stwie­nie społeczne. 

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 7 zagad­nień ze “Zbrod­ni i kary” Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Wal­ka czło­wie­ka ze swo­imi sła­bo­ścia­mi” na pod­sta­wie “Zbrod­ni i kary”.